ადამიანის სხეული და განვითარება

 • სქესობრივი და რეპროდუქციული ანატომია და ფიზიოლოგია
  სწავლების მიზნები და ამოცანები (5-8 წლის ასაკი) სწავლების მიზნები და ამოცანები (9-12 წლის ასაკი)
  ძირითადი თემა: მნიშვნელოვანია იცოდე საკუთარი სხეულის ნაწილების დასახელება და ასევე მნიშვნელოვანია ცოდნა  მათი ფუნქციის შესახებ; ასევე ბუნებრივია  გაინტერესებდეს საკუთარი სხეულის ნაწილები, მათ შორის სასქესო და რეპროდუქციული ორგანოები

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ამოიცნოს შიდა და გარე სასქესო ორგანოების ძირითადი ნაწილები და აღწეროს მათი ძირითადი ფუნქციები (ცოდნა);

  >     აღიაროს რომ საკუთარი სხეულის, მათ შორის სასქესო ორგანოების მიმართ ინტერესი აბსოლუტურად ნორმალურია (დამოკიდებულება);

  >     დასვას კითხვები ადამიანის იმ ორგანოების შესახებ, რომლებიც მას აინტერესებს და უპასუხოს მსგავს კითხვებს (უნარი).

  ძირითადი თემა: ყველა ადამიანს აქვს ორგანოები, რომლებიც სქესობრივ აქტსა და რეპროდუქციაში მონაწილეობს და სრულებით ბუნებრივია ბავშვებს გააჩნდეთ კითხვები მათთან დაკავშირებით

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     აღწეროს სხეულის ის ნაწილები, რომლებიც უკავშირდება სქესობრივ ჯანმრთელობასა და რეპროდუქციას (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ ბუნებრივია როცა ადამიანი ინტერესს იჩენს და როცა ადამიანს კითხხვები უჩნდება საკუთარი სხეულის ნაწილებისა და მათი სქესობრივი ფუნქციის შესახებ (დამოკიდებულება);

  >     გააცნობიეროს რომ ყველა ადამიანის სხეული უნიკალურია და ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდება ზომით, ფორმით, ფუნქციონირებითა და მახასიათებლებით (დამოკიდებულება);

  >     დაასახელოს სანდო ზრდასრული პირი, რომელსაც შეუძლია დაუსვას კითხვები და აღწეროს როგორ შეძლებს კითხვების დასმას სქესობრივი და რეპროდუქციული ანატომიისა და ფიზიოლოგიის შესახებ (უნარი).

  ძირითადი თემა: ყველა ადამიანის სხეული უნიკალურია და იმსახურებს პატივისცემას, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების სხეული

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     განსაზღვროს მამაკაცებისა და ქალების სხეულებს და ასევე ბიჭებისა და გოგონების სხეულებს შორის მსგავსებები, განსხვავებები და ასევე, ის თუ როგორ იცვლება ბიჭებისა და გოგონების სხულები ასაკის მატებასთან ერთად (ცოდნა);

  >     ახსნას, რომ ყველა კულტურა სხვადასხვანაირად აღიქვამს ადამიანის სხეულს (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ ყველა ადამიანის სხეული იმსახურებს პატივისცემას, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისაც (დამოკიდებულება);

  >     ჩამოაყალიბოს რა მოსწონს საკუთარ სხეულში (უნარი)

  ძირითადი თემა: ქალების ორგანიზმში, მენსტრუალური ციკლის დროს, ხდება კვერცხუჯრედის გამონთავისუფლება, ხოლო მამაკაცის ორგანიზმიდან ხდება სპერმის გამოტყორცნა, რომელიც რეპროდუქციისთვის არის საჭირო

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ახსნას ადამიანის სხეულის ძირითადი ფუნქციები, რომლებიც რეპროდუქციას უკავშირდება (მაგალითად, მენსტრუალური ციკლი, სპერმის წარმოქმა და თესლის ეაკულაცია) (ცოდნა);

  >     ახსნას, რომ როგორც ქალის ასევე მამაკაცის სხეული მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს ადამიანის რეპროდუქციაში (დამოკიდებულება);

  >     გამოავლინოს დამაჯერებელი ცოდნა იმის შესახებ თუ რას მოიცავს მენსტრუალური ციკლი და როგორ ხდება სპერმის  ეაკულაცია (უნარი).

  სწავლების მიზნები და ამოცანები (1215 წლის ასაკი) სწავლების მიზნები და ამოცანები (15-18+ წლის ასაკი)
  ძირითადი თემა: სქესობრივი მომწიფებისა და ორსულობის დროს, ჰორმონები ბევრ პროცესზე ზემოქმედებს, რომლებიც უკავშირდება მენსტრუალურ ციკლსა და რეპროდუქციას

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ახსნას, რომ ნაყოფის სქესს ქრომოსომები განაპირობებს და სქესისი ჩამოყალიბება ორსულობის ადრეულ ეტაპზე ხდება (ცოდნა);

  >     აღწეროს რა როლს თამაშობს ჰორმონები ზრდასა და განვითარებაში და რეპროდუქციული ორგანოებისა და სექსუალური ფუნქციების რეგულირებაში (ცოდნა);

  >     აღიაროს ჰორმონების როლის მნიშვნელობა სქესობრივ მომწიფებასა და ორსულობაში (დამოკიდებულება).

  ძირითადი თემა: მამაკაცისა და ქალის სხეული, ასაკის მატებასთან ერთად, ცვლილებას განიცდის, ეს ასევე ეხება მათ რეპროდუქციულ და სექსუალურ შესაძლებლობებსა და ფუნქციებს

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     აღწეროს მამაკაცებისა და ქალების სექსუალური და რეპროდუქციული უნარები სიცოცხლის მანძილზე (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ ადამიანი სექსუალურ არსებად რჩება მთელი სიცოცხლის მანძილზე (დამოკიდებულება);

  >     გამოთქვას რას ფიქრობს სიცოცხლის მანძილზე ადამიანის რეპროდუქციული უნარის ცვლილების შესახებ  (უნარი).

  ძირითადი თემა: ყველა კულტურას საკუთარი წარმოდგენები აქვს სქესობრივი აქტის, გენდერისა და ასევე იმის შესახებ, თუ რა ასაკში არის რეკომენდებული სქესობრივად აქტიური ცხოვრების დაწყება

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     განასხვავოს ერთმანეთისაგან სქესობრივი ურთიერთობის, გენდერისა და რეპროდუქციის ბიოლოგიური და სოციალური ასპექტები (ცოდნა);

  >     შეადაროს ერთმანეთს და ერთმანეთისგან განასხვავოს ის გზები, რა გზებითაც კულტურა და რელიგია გავლენას ახდენს იმაზე თუ როგორ აღიქვამს საზოგადოება სქესობრივ ურთიერთობებს, გენდერსა და რეპროდუქციას (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ კულტურული, რელიგიური, საზოგადოებრივი და პირადი შეხედულებები სქესობრივი ურთიერთობის, გენდერისა და რეპროდუქციის შესახებ შესაძლებელია განსხვდებოდეს ერთმანეთისაგან (დამოკიდებულება);

  >     გაანალიზოს და ჩამოაყალიბოს საკუთარი პირადი შეხედულებები სქესობრივ ურთიერთობებზე, გენდერსა და რეპროდუქციაზე (უნარი).

 • 6.2 რეპროდუქცია
  სწავლების მიზნები და ამოცანები (5-8 წლის ასაკი) სწავლების მიზნები და ამოცანები (9-12 წლის ასაკი)
  ძირითადი თემა: ორსულობა დგება კვერცხუჯრედისა და სპერმის შერწყმისა და საშვილოსნოს კედელზე მისი მიმაგრების შედეგად

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     აღწეროს რეპროდუქციის პროცესი – კონკრეტულად ის, რომ წარმოებს კვერცხუჯრედისა და სპერმის შერწყმა და შემდეგ განაყოფიერებული კვერცხუჯრედის მიმაგრება საშვილოსნოს კედელზე, რაც აუცილებელია ორსულობის დადგომისათვის (ცოდნა).

  ძირითადი თემა: იმისათვის რომ დადგეს ორსულობა, საჭიროა შეიქმნას პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფს სპერმის შერწყმას კვერცხუჯრედთან და ამგვარად განაყოფიერებული კვერცხუჯრედის საშვილოსნოს კედელზე მიმაგრებას

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ჩამოთვალოს რეპროდუქციისათვის დამახასიათებელი ეტაპები (ცოდნა);

  >     გაიხსენოს რომ ორსულობა დგება სქესობრივი კავშირის შედეგად, რომლის დროსაც ხდება მამაკაცის სასქესო ასოდან სპერმის ეაკულაცია ქალის საშოში (ცოდნა);

  >     გაიხსენოს რომ ყველა სქესობრივი კავშირის შედეგს არ წარმოადგენს  ორსულობა (ცოდნა).

  ძირითადი თემა: ორსულობა, როგორც წესი, გრძელდება 40 კვირის განმავლობაში და ქალის სხეული განიცდის ბევრ ცვლილებას ორსულობის განმავლობაში

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     აღწეროს ის ცვლილებები, რომელსაც ქალის სხეული განიცდის ორსულობის დროს (ცოდნა);

  >     ჩამოაყალიბოს რას ფიქრობს ორსულობის დროს ქალის სხეულზე მიმდინარე ცვლილებების შესახებ  (უნარი).

  ძირითადი თემა: მენსტრუალურ ციკლს სხვადასხვა ფაზები გააჩნია, მათ შორის ოვულაციის ფაზა, რა დროსაც სპერმის მოხვედრა ქალის ორგანიზმში, წარმოშობს ქალის დაორსულების შესაძლებლობას

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ახსნას რა არის მენსტრუალური ციკლი, დაასახელოს მისი ფაზა რომლის დროსაც დიდია ორსულობის დადგომის ალბათობა (ცოდნა);

  >     გაიხსენოს რომ ჰორმონალური ცვლილებები არეგულირებს მენსტრუალურ ციკლს და ასევე განსაზღვრავს თუ როდის არის ქალის დაორსულების ყველაზე მაღალი ალბათობა (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს მენსტრუალური ციკლის ფუნქცია (დამოკიდებულება);

  >     ჩამოაყალიბოს რას ფიქრობს მენსტრუალური ციკლის შესახებ (უნარი).

  ძირითადი თემა: არსებობს ორსულობის გავრცელებული ნიშნები, თუმცა საჭიროა ორსულობა ორსულობის ტესტით დადასტურდეს, რომელიც ტარდება მენსტრუალური პერიოდის გამოტოვების ან დაგვიანებისთანავე, დაუყოვნებლივ

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     აღწეროს ორსულობის სიმპტომები და ნაყოფის განვითარების ეტაპები (ცოდნა);

  >     დადებითად აფასებს იმას, რომ შესაძლებელია გარკვეული ღონისძიებების გატარება რომლებიც ემსახურება ნორმალურად მიმდინარე ორსულობისა და გართულებების გარეშე წარმოებული მშობიარობის უზრუნველყოფას (დამოკიდებულება);

  >     ჩამოაყალიბოს რომ ორსულობის დადასტურება წარმოებს ორსულობის ტესტის საშუალებით (ცოდნა).

  სწავლების მიზნები და ამოცანები (1215 წლის ასაკი) სწავლების მიზნები და ამოცანები (15-18+ წლის ასაკი)
  ძირითადი თემა: არსებობს განსხვავება რეპროდუქციულ ფუნქციებსა და სექსუალურ გრძნობებს შორის, რაც დროთა განმავლობაში შეიძლება შეიცვალოს

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     გაიხსენოს რომ ორსულობა შესაძლებელია იყოს დაგეგმილი და ასევე შესაძლებელია ორსულობის თავიდან არიდება (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს განსხვავება რეპროდუქციულ ფუნქციასა და სექსუალურ გრძნობებს შორის (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ მამაკაცები და ქალები მთელი ცხოვრების მანძილზე განიცდიან ცვლილებას საკუთარი სექსუალური და რეპროდუქციული ფუნქციებისა და სურვილების თვალსაზრისით (დამოკიდებულება);

  >     დაგეგმოს როგორ აიცილებს თავიდან არასასურველ ორსულობას მომავალში (უნარი).

  ძირითადი თემა: არიან ადამიანები, რომლებსაც შვილის გაჩენის უნარი არ აქვთ, თუმცა არსებობს უშვილობის გამოსასწორებელი გზები მათთვის, ვისაც სურს ბავშვი თავად გააჩინოს

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ჩამოთვალოს რა საშუალებებს შეიძლება მიმართონ ადამიაბმა, რომლებიც უნაყოფოები არიან და ამავე დროს სურთ შვილის გაჩენა (ცოდნა);

  >     აღიაროს რომ არსებობს უშვილობის პრობლემის მოგვარების სხვადასხვა გზა (დამოკიდებულება);

  >     გამოხატოს თანაგრძნობა იმ ადამიანების მიმართ, რომლებსაც სურთ იყოლიონ შვილები მაგრამ არ შეუძლიათ იმის გამო რომ უშვილოები არიან (უნარი).

 • სქესობრივი მომწიფებ
  სწავლების მიზნები და ამოცანები (5-8 წლის ასაკი)
  ძირითადი თემა: სქესობრივი მომწიფების ასაკი წარმოადგენს პერიოდს, როდესაც ზრდის პარალელურად ბავშვი განიცდის ფიზიკურ და ემოციურ ცვლილებებს

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     განმარტოს რას ნიშნავს სქესობრივი მომწიფება (ცოდნა);

  >     აღიქვას რომ ასაკის მატება გულისხმობს მთელ რიგ ფიზიკურ და ემოციურ ცვლილებებს (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ მოზარდობის ასაკში სქესობრივი მომწიფება ბუნებრივი მოვლენაა და ადამიანის სიჯანსაღეზე მეტყველებს (დამოკიდებულება).

  სწავლების მიზნები და ამოცანები (1215 წლის ასაკი)
  ძირითადი თემა: სქესობრივი მომწიფების პერიოდი უკავშირდება მნიშვნელოვან ფიზიკურ, ემოციურ, სოციალურ და შემეცნებით-ფსიქოლოგიურ ცვლილებებს, რომლებიც შესაძლოა დადებით ემოციებს იწვევდეს, მაგრამ, ამავე დროს, გარკვეულ სტრესსაც უკავშირდებოდეს, მოზარდობის პერიოდში

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ერთამეთისგან გაარჩიოს სქესობრივი მომწიფების პერიოდი და მოზარდობის პერიოდი (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ სქესობრივი მომწიფების პერიოდი სხვადასხვა ადამიანის შემთხვევაში სხვადასხვა ასაკში დგება და სხვადასხვაგვარად ზემოქმედებს ბიჭებსა და გოგონებზე  (ცოდნა);

  >     შეაფასოს და დაახარისხოს  სხვადასხვა ტიპის ცვლილებები, რომლებსაც ადგილი აქვს მოზარდობის პერიოდში (მაგალითად, ფიზიკური, ემოციური, სოციალური, შემეცნებით-ფსიქოლოგიური) (ცოდნა);

  >     შეადაროს ერთმანეთს და განსაზღვროს ის საერთო მახასიათებლები და ის განსხვავებები, რომლებიც გააჩნიათ გოგონებსა და ბიჭებს მოზარდობის პერიოდში (ცოდნა);

  >     აღიაროს, რომ სქესობრივი მომწიფების პერიოდი შესაძლებელია განსაკუთრებით პრობლემატური იყოს ზოგიერთი მოზარდის შემთხვევაში, განსაკუთრებით იმ მოზარდების შემთხვევაში, რომლებიც არიან ბიოლოგიურ სქესთან შეუსაბამო, ტრანსგენდერები ან ინტერსექსუალები (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ ფიზიკური, ემოციური, სოციალური და შემეცნებით-ფსიქოლოგიური ცვლილებები მოზარდობის თანმდევ ნორმალურ მოვლენებს წარმოადგენს (დამოკიდებულება);

  >     გააცნობიეროს რომ სხვების გაღიზიანება, შერცხვენა ან სტიგმატიზაცია, სქესობრივ მომწიფებასთან დაკავშირებული ცვლილებების გამო, შეიძლება მტკივნეული აღმოჩნდეს ამ პიროვნებებისათვის და ამით მიღებული ფსიქოლოგიური ტრამვა მათ შეიძლება ძალიან დიდხანს – მთელი სიცოცხლის მანძილზე გაჰყვეთ  (დამოკიდებულება);

  >     გამოხატოს თუ როგორ არის შესაძლებელი ამ ცვლილებებთან გამკლავება (უნარი).

 •  სხეულის გარეგნული მახასიათებლები
  სწავლების მიზნები და ამოცანები (5-8 წლის ასაკი) სწავლების მიზნები და ამოცანები (9-12 წლის ასაკი)
  ძირითადი თემა: ყველა ადამიანის სხეული განსაკუთრებული და უნიკალურია და ადამიანს დადებითი განწყობა უნდა ჰქონდეს საკუთარი სხეულის მიმართ

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     გაიხსენოს რომ ყველა ადამიანის სხეული განსაკუთრებული და უნიკალურია (ცოდნა);

  >     ახსნას რას ნიშნავს ამაყობდე საკუთარი სხეულით (ცოდნა);

  >     დადებითად შეაფასოს საკუთარი სხეული (დამოკიდებულება);

  >     ჩამოაყალიბოს რას განიცდის საკუთარი სხეულის მიმართ და როგორ აღიქვამს მას (უნარი).

  ძირითადი თემა: ადამიანის ფიზიკური გარეგნობა არ განსაზღვრავს მის, როგორც პიროვნების ღირებულებას

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ახსნას, რომ ფიზიკურ გარეგნობას განაპირობებს ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა მემკვიდრეობა, გარემო და ცხოვრების წესი (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ ფიზიკური გარეგნობა არ განსაზღვრავს მის, როგორც პიროვნების ღირებულებას (დამოკიდებულება);

  >     გამოხატოს ნორმალური დამოკიდებულება სხვადასხვა ფიზიკური გარეგნობის მიმართ, მათ შორის საკუთარი თანატოლების განსხვავებული გარეგნობის მიმართ (დამოკიდებულება).

  ძირითადი თემა: ადამიანებს სხვა ადამიანის ფიზიკურ გარეგნობაში სრულებით განსხვავებული მახასიათებლები ხიბლავს

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     აღწეროს ის სხვაობა რომელიც არსებობს ადამიანებს შორის იმასთან დაკავშირებით თუ როგორი ფიზიკური გარეგნობა ხიბლავთ მათ (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ ის რაც ადამიანებს სხვების ფიზიკურ გარეგნობაში ხიბლავთ, დროთა განმავლობაში იცვლება და შესაძლებელია განსხვევებული იყოს სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლებს შორის (დამოკიდებულება);

  >     გაანალიზოს რა ხიბლავს მას ფიზიკურ გარეგნობაში და როგორ შეიძლება იგი განსხვავდებოდეს იმისგან რაც სხვა ადამიანებს ხიბლავს ფიზიკურ გარეგნობაში (უნარი).

  სწავლების მიზნები და ამოცანები (1215 წლის ასაკი) სწავლების მიზნები და ამოცანები (15-18+ წლის ასაკი)
  ძირითადი თემა: ის თუ რას გრძნობენ და როგორ აღიქვამენ ადამიანები საკუთარ სხეულს გავლენას ახდენს მათ ჯანმრთელობაზე, თვით-შეფასებასა და ქცევაზე

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     განიხილოს საკუთარი სხეულითა და ფიზიკური გარეგნობით კმაყოფილების უპირატესობები (ცოდნა);

  >     აღწეროს თუ ადამიანის გარეგნობა როგორ განაპირობებს იმას თუ რას გრძნობენ სხვები მის მიმართ და როგორ ექცევიან მათ, და ამოიცნოს გოგონებსა და ბიჭებს შორის ამ მხრივ არსებული განსხვავება (ცოდნა);

  >     გააანალიზოს თუ, ჩვეულებრივ, რას აკეთებენ ადამიანები საკუთრი გარეგნობის შესაცვლელად (მაგალითად, იყენებენ გასახდომ აბებს, სტეროიდებს, მათეთრებელ საცხებს) და შეაფასოს თუ რა საფრთხის შემცველია მსგავსი პრაქტიკა (ცოდნა);

  >     კრიტიკულად შეაფასოს სილამაზის გენდერული სტანდარტები, რაც ადამიანებს აიძულებს ცვლილებები შეიტანონ საკუთარ გარეგნობაში  (ცოდნა);

  >     ჩამოთვალონ ის დარღვევები (მაგალითად,შფოთვა და კვებითი დარღვევები, როგორიცაა ანორექსია და ბულიმია), რომლებთანაც ადამიანებს უწევთ გამკლავება, როდესაც ცდილობენ შეცვალონ საკუთარი გარეგნობა (ცოდნა);

  >     აღიქვას რომ აბების გამოყენება საკუთარი გარეგნობის შეცვლის მიზნით შესაძლოა ჯანმრთელობისათვის საზიანო იყოს (დამოკიდებულება);

  >     აღწეროს როგორ შეიძლება იმ მომსახურების მიღება, რომელიც ეხმარება ადამიანებს, რომლებსაც საკუთარი გარეგნობის და სხეულის ფორმების შეცვლა სურთ (უნარი).

  ძირითადი თემა: ფიზიკურ გარეგნობასთან დაკავშირებული არარელისტური სტანდარტები  კრიტიკულ მიდგომას საჭიროებს

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     გააანალიზოს კონკრეტული კულტურული და გენდერული სტერეოტიპები და ის თუ რა ზემოქმედება შეიძლება იქონიოს ამ სტერეოტიპებმა ადამიანების გარეგნობაზე და მათ შორის ურთიერთობებზე (ცოდნა);

  >     აღიაროს, რომ გარეგნობასთან და სხეულის ფორმაბთან დაკავშირებული არარეალისტური სტანდარტები შესაძლოა საზიანო აღმოჩნდეს (დამოკიდებულება);

  >     გაანალიზოს საკუთარი გარეგნობა და სხეულის ფორმები და ის, თუ რა ზემოქმედება შეიძლება ამან იქონიოს მის თვით-შეფასებაზე, სექსუალურ ქცევასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებების მიღებაზე და შემდგომ სექსუალურ ქცევაზე (უნარი);

  >     ჩამოაყალიბოს, თუ როგორ არის შესაძლებელია ფიზიკურ გარეგნობასთან დაკავშირებულ არარეალისტურ სტანდარტებთან გამკლავება (უნარი).