სექსუალობა და სექსუალური ქცევა

 •  სქესობრივი კავშირები, სექსუალობა და სექსუალური ცხოვრების ციკლი
  სწავლების მიზნები და ამოცანები (5-8 წლის ასაკი) სწავლების მიზნები და ამოცანები (9-12 წლის ასაკი)
  ძირითადი თემა: ადამიანეისათვის ჩვეულებრივ მოვლენას წარმოადგენს ფიზიკური სიამოვნებისკენ სწრაფვა და მთელი ცხოვრების მანძილზე პარტნიორთან ფიზიკური სიახლოვის სურვილი

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     გააცნობიეროს რომ ფიზიკური სიამოვნება ადამიანის ბუნებრივი მოთხოვნილებაა და შესაძლებელია გულისხმობდეს სხვა ადამიანებთან ფიზიკურ სიახლოვეს (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ არსებობს ბევრი სიტყვა, რომლებიც ფიზიკურ გრძნობებს გამოხატავს და ზოგიერთი მათგანი სხვების მიმართ გრძნობების გამოხატვასა და მათთან ფიზიკურ სიახლოვეს  აღნიშნავს (ცოდნა);

  >     აღიაროს რომ არსებობს მისაღები და მიუღებელი სიტყვები და ქცევები, რომლებიც უკავშირდება სხვების მიმართ გრძნობების გამოხატვასა და სხვებთან ფიზიკური სიახლოვეს  (დამოკიდებულება).

  ძირითადი თემა: ადამიანების თანდაყოლილ უნარს წარმოადგენს საკუთარი სექსუალობით სიამოვნების მიღება მთელი ცხოვრების მანძილზე

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     გააცნობიეროს, რომ სექსუალობა მოიცავს სხვების მიმართ ემოციურ და ფიზიკურ ლტოლვას (ცოდნა);

  >     აღწეროს როგორ შეიძლება ადამიანმა განიცადოს სიამოვნება ფიზიკური კონტაქტის საშუალებით (მაგალითად, კოცნა, შეხება, მოფერება, სექსუალური კონტაქტი) მთელი თავისი ცხოვრების მანძილზე (ცოდნა);

  >     აღიქვას რომ სექსუალობა ადამიანის ცხოვრების ჯანსაღ კომპონენტს წარმოადგენს (დამოკიდებულება);

  >     გააცნობიეროს რომ იმ პირების მიმართ დისკრიმინაცია, ვისაც თავისივე სქესის წარმომადგენლები იზიდავს, ან რომლებიც ტოვებენ ისეთ შთაბეჭდილებას, რომ თავისივე სქესის წარმომადგენლები იზიდავთ, არასწორია და შესაძლებელია უარყოფითი ზემოქმედება იქონიოს დისკრიმინაციის მსხვერპლზე (დამოკიდებულება);

  >     ისაუბროს სხვადასხვა ტიპის სექსუალურ გრძნობებზე და გამოხატოს რომ სათანადოდ აღიქვამს სხვადასხვა ტიპის სექსუალური გრძნობების არსებობსას (უნარი).

  ძირითადი თემა: ბუნებრივია ადამიანს გააჩნდეს ინტერესი სექსუალობის მიმართ და მასთან დაკავშირებული კითხვებით საჭიროა მივმართოთ სანდო ზრდასრულ პირს

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     გააცნობიეროს რომ ბუნებრივია ადამიანს გააჩნდეს ინეტერესი სექსუალობის მიმართ და მასთან დაკავშირებით ჰქონდეს კითხვები (დამოკიდებულება);

  >     დაასახელოს სანდო ზრდასრული პირი, რომელთან საუბრისასაც იგი თავს კომფორტულად გრძნობს და რომელსაც შეუძლია მიმართოს სექსუალობასთან დაკავშირებული კითხვებით (უნარი).

  სწავლების მიზნები და ამოცანები (1215 წლის ასაკი) სწავლების მიზნები და ამოცანები (15-18+ წლის ასაკი)
  ძირითადი თემა: სრულებით ბუნებრივია ადამიანს გააჩნდეს სექსუალური გრძნობები, ფანტაზიები და სურვილები და ეს შესაძლებელია მთელი ცხოვრების მანძილზე გაგრძელდეს, თუმცა, ადამიანები ყოველთვის არ ირჩევენ ამ გრძნობების შესაბამისად იმოქმედონ  

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ჩამოთვალოს გზები, რომლითაც ადამიანები გამოხატავენ საკუთარ სექსუალობას (ცოდნა);

  >     განაცხადოს, რომ სრულებით ბუნებრივია ადამიანს მთელი ცხოვრების მანძილზე გააჩნდეს სექსუალური გრძნობები, ფანტაზიები და სურვილები და ეს არ არის სამარცხვინო (ცოდნა);

  >     ახსნას რატომ არ ირჩევენ ადამიანები საკუთარი სექსუალური გრძნობების, ფანტაზიებისა და სურვილების შესაბამისად მოქმედებას (ცოდნა);

  >     განაცხადოს, რომ სქესობრივი ურთიერთობებისადმი ინტერესი შესაძლებელია შეიცვალოს ასაკის მატებასთან ერთად და შესაძლებელია მთელი ცხოვრების მანძილზე შენარჩუნდეს (ცოდნა);

  >     განსაზღვროს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია პატივისცემის გამოხატბვა იმ გზების მიმართ, რომლებითაც სხვადასხვა კულტურისა თუ სხვა განმასხვავებელი ნიშნის მატარებელი ადამიანები გამოხატავენ საკუთარ სექსუალობას (დამოკიდებულება);

  >     აჩვენოს სექსუალურ გრძნობებთან, ფანტაზიებთან და სურვილებთან დაკავშირებული ემოციების მართვის უნარი  (უნარი).

  ძირითადი თემა: სექსუალობა კომპლექსური ფენომენია და მოიცავს ბიოლოგიურ, სოციალურ, ფსიქოლოგიურ, სულიერ, ეთიკურ და კულტურულ განზომილებებს, რომლებიც მთელი ცხოვრების მანძილზე ვითარდება

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ახსნას და გააანალიზოს სექსუალობის კომპლექსური ხასიათი და აღწეროს იგი როგორც მრავალმხრივი ფენომენი, რომელიც მოიცავს ბიოლოგიურ, სოციალურ, ფსიქოლოგიურ, სულიერ, ეთიკურ და კულტურულ კომპონენტებს (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ სექსუალობა ადამიანის ბუნებრივი მახასიათებელია და ადამიანის კეთილდღეობის გაუმჯობესებას უწყობს ხელს (დამოკიდებულება);

  >     გაანალიზოს საკუთარი სექსუალობა და ის ფაქტორები, რომლებიც ზემოქმედებენ მის სექსუალობაზე (უნარი).

 •  სექსუალური ქცევა და სექსუალური რეაქციები
  სწავლების მიზნები და ამოცანები (5-8 წლის ასაკი) სწავლების მიზნები და ამოცანები (9-12 წლის ასაკი)
  ძირითადი თემა: ადამიანებს შეუძლიათ სხვა ადამიანების მიმართ საკუთარი სიყვარული გამოხატონ შეხებითა და ახლო ფიზიკური ურთიერთობით

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     განაცხადოს, რომ ადამიანები სხვა ადამიანების მიმართ სიყვარულსა და მზრუნველობას სხვადასხვა გზით გამოხატავენ, მათ შორის კოცნით, ჩახუტებით, შეხებით და, ხანდახან, სექსუალური ქცევით (ცოდნა).

  ძირითადი თემა: ადამიანებს გააჩნიათ სექსუალური რეაგირების ციკლი, ხოლო სექსუალურ სტიმულაციას (ფიზიკურს ან გონებრივს) ფიზიკური რეაქციების გამოწვევა შეუძლია 

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     აღწეროს მამაკაცებისა და ქალების რეაქცია სექსუალურ სტიმულაციაზე (ცოდნა);

  >     განაცხადოს, რომ მოზარდობის პერიოდში ბიჭები და გოგონები ბევრ რამეს იგებენ სექსუალურ მიზიდულობასა და სექსუალურ სტიმულაციაზე საკუთარი რეაქციების შესახებ (ცოდნა);

  >     ახსნას, რომ ძალიან ბევრი ბიჭი და გოგონა მიმართავს მასტურბაციას სქესობრივი მომწიფების პერიოდში, ან ზოგჯერ უფრო ადრეულ ასაკში (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ მასტურბაცია არ იწვევს ფიზიკურ ან ემოციურ ზიანს, თუმცა ამით დაკავება მხოლოდ იზოლირებულ სივრცეშია დასაშვები და არავითარ შემთხვევაში სხვების დასანახად (ცოდნა).

  ძირითადი თემა: ბავშვებმა ერთმანეთისაგან უნდა განასხვავონ დასაშვები და დაუშვებელი ფიზიკური კონტაქტი

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     განმარტოს რას ნიშნავს „დასაშვები ფიზიკური კონტაქტი“ და „დაუშვებელი ფიზიკური კონტაქტი“ (ცოდნა);

  >     აღიაროს რომ არსებობს ბავშვებთან ფიზიკური კონტაქტის ფორმები, რომლებიც დაუშვებელია (დამოკიდებულება);

  >     ჩამოაყალიბოს თუ როგორ მოიქცევა იმ შემთხვევაში თუ მასთან ვინმე ისეთ ფიზიკურ კონტაქტს ამყარებს ან ცდილობს დაამყაროს, რომელიც დაუშვებელია (უნარი).

  ძირითადი თემა: აუცილებელია ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღება სექსუალური ქცევის თაობაზე, მათ შორის იმის თაობაზე თავი შეიკავო სქესობრივი ცხოვრების დაწყებისაგან და გადადო იგი სამომავლოდ, თუ სექსუალურად აქტიური ცხოვრება დაიწყო

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     შეადაროს ერთმანეთს და ერთამეთისაგან განასხვავოს იმ გადაწყვეტილების დადებითი და უარყოფითი მხარეები, რომელიც გულისხმობს არჩევანის გაკეთებას სქესობრივი ცხოვრების დაწყებისაგან თავის შეკავებასა და მის სამომავლოდ გადადებასა და სექსუალურად აქტიური ცხოვრების დაწყებას შორის (ცოდნა);

  >     გაიგოს, რომ სქესობრივი ურთიერთობებისაგან თავშეკავება გულისხმობს სქესობრივ კავშირებზე უარის თქმას, ან გადაწყვეტილების მიღებას იმის თაობაზე თუ როდის გსურს დაიწყო სექსუალურად აქტიური ცხოვრება და ვისთან, და წარმოადგენს ორსულობისგან და სგგი-სგან, მათ შორის აივ ინფიცირებისაგან თავდაცვის ყველაზე უსაფრთხო და საიმედო საშუალებას (ცოდნა);

  >     გაანალიზოს თუ რა ზემოქმედების მოხდენა შეუძლია მის სამომავლო გეგმებზე მისივე გადაწყვეტილებას სექსუალური კავშირებისა და ურთიერთობიბის შესახებ (დამოკიდებულება).

  სწავლების მიზნები და ამოცანები (1215 წლის ასაკი) სწავლების მიზნები და ამოცანები (15-18+ წლის ასაკი)
  ძირითადი თემა: სექსუალური რეაგირების ციკლი ნიშნავს ადამიანის ორგანიზმის რეაგირებას ფიზიკურ და სექსუალურ სტიმულაციაზე

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     აღიქვას, რომ სექსუალური სტიმულაცია მოიცავს ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ასპექტებს და ადამიანები მასზე სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა სიტუაციებში სხვადასხვაგვარად რეაგირებენ (ცოდნა);

  >     აღიაროს რომ სექსუალურ რეაქციებზე ზემოქმედებს ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა ავადმყოფობა, სტრესი, სექსუალური ძალადობის გამოცდილება, მედიკამენტები, ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება და გადატანილი ტრამვა (დამოკიდებულება).

  ძირითადი თემა: სექსუალური ქცევა უნდა უკავშირდებოდეს სასიამოვნო გრძნობებს და საკუთარი ჯანმრთელობისა და კეთიდღეობისადმი პასუხისმგებლურ დამოკიდებულებას

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ჩამოთვალოს სექსუალური სიამოვნებისა და მასთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობების ძირითადი ელემენტები (ცოდნა);

  >     გაიხსენოს რომ ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში დგება პერიოდები, როდესაც მათ არ აქვთ სექსუალური კონტაქტი სხვა პირებთან (ცოდნა);

  >     დაასაბუთოს თუ როგორ უწყობს ხელს ჯანსაღი კომუნიკაცია ჯანსაღი სექსუალური ურთიერთობების დამყარებასა და შენარჩუნებას (ცოდნა);

  >     გაანალიზოს თუ როგორ ზემოქმედებს გენდერული როლები და სტერეოტიპები სექსუალურ სიამოვნებასთან დაკავშირებულ მოლოდინებსა და გამოცდილებაზე (ცოდნა);

  >     აღიაროს რომ საკუთარი სხეულის სექსუალური რეაგირების ცოდნა ეხმარება მათ საკუთარი სხეულის შეცნობაში და ასევე იმის ამოცნობაში, რომ რაღაც ისე არ არის როგორც უნდა იყოს, რა შემთხვევაშიც საჭიროა დახმარებისთვის მიმართონ კომპეტენტურ პირსსა თუ სათანადო დაწესებულებას (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ სექსუალური ურთიერთობისას ორივე პარტნიორი თანაბრად არის პასუხისმგებელი თავიდან აირიდოს არასაასურველი ორსულობა და სგგი, მათ შორის ავი-ით ინფიცირება (დამოკიდებულება);

  >     მიაწოდოს პარტნიორს ინფორმაცია საკუთარი სექსუალური საჭიროებებისა და სექსუალური ზღვრების შესახებ (უნარი)

  ძირითადი თემა: ნებისმიერ საზოგადოებას, კულტურასა თუ თაობას მისთვის დამახასიათებელი მითები გააჩნია სექსუალურ ქცევასთან დაკავშირებით და აუცილებელია ადამიანი ფლობდეს ინფორმაციასა და ცოდნას ამ ფაქტების შესახებ  

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ერთმანეთისაგან განასხვავოს სექსუალურ ქცევასთან დაკავშირებული მითები და ფაქტები (ცოდნა);

  >     აღიაროს სექსუალობასთან და სექსუალურ ქცევასთან დაკავშირებული ფაქტების შესახებ ინფორმაციის ფლობის მნიშვნელობა (დამოკიდებულება);

  >     კრიტიკულად შეაფასოს სექსუალურ ქცევასთან დაკავშირებული მითები (უნარი).

  ძირითადი თემა: სექსუალურ ქცევასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღება საჭიროებს წინასწარ განსჯასა და რისკების შემცირების სტრატეგიების გათვალისწინებას, რომლებიც მათ თავიდან აარიდებს არასასურველ ორსულობასა და სგგი-ით, მათ შორის ავი-ით ინფიცირების რისკს  

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     გააანალიზოს რისკების შემცირების სტრატეგიები, რომლებიც უზრუნველყოფს არასასურველი ორსულობისა და სგგი-ით ინფიცირების რისკების თავიდან არიდებას, მათ შორის სტრატეგიები, რომლებიც ემსახურება სგგი-ით და აივ-ით სხვა პირის ინფიცირების საფრთხის შემცირებას, რომლებიც შესაძლებელია იყოს დაბადებისას შეძენილი, სქესობრივი ძალადობის შედეგად ან დაუცველი სქესობრივი კავშირის შედეგად შეძენილი (ცოდნა);

  >     გაიხსენოს რომ ურთიერთობები, რომლებიც გულისხმობს ფულად ან სხვა ქონებრივ გარიგებებს, ამცირებს უსაფრთხო სექსუალურ ურთიერთობაზე მოლაპარაკებების შესაძლებლობებს  (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს, რომ არსებობს არასასურველი ორსულობის, სგგი-ით, მათ შორის აივ-ით ინფიცირებისა და  სგგი-ით და აივ-ით სხვა პირის ინფიცირების საფრთხის შემცირების  სხვადასხვა გზა და საშუალება (დამოკიდებულება);

  >     განიხილოს და გამოიყენოს რისკის შემამცირებელი სტრატეგიები, რომელბიც უზრუნველყოფს არასასურველი ორსულობისა და სგგი-ით ინფიცირების რისკების თავიდან არიდებას, მათ შორის სტრატეგიები, რომლებიც ემსახურება სგგი-ით და აივ-ით სხვა პირის ინფიცირების საფრთხის შემცირებას (უნარი).

  ძირითადი თემა: მნიშვნელოვანია სექსუალური ქცევის შესახებ ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღება

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     აღიაროს რომ სექსუალური ქცევის შესახებ ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღება (ე.ი. ცოდნისა და სანდო ინფორმაციის საფუძველზე დამაჯერებელი გადაწყვეტილების მიღება იმის თაობაზე დაიწყებ თუ არა სექსუალურად აქტიურ ცხოვრებას, როდის, რა ასაკში და ვისთან) მნიშვნელოვანია საკუთარი ჯანმრთელობისა და კეთიდლღეობის უზრუნველსაყოფად (დამოკიდებულება);

  >     აღიაროს რომ თითოეული ადამიანის არჩევანი სექსუალურად აქტიური ცხოვრების დაწყების თაობაზე, მისი საკუთარი არჩევანი უნდა იყოს, აღნიშნული არჩევანი შესაძლებელია ადამიანმა შეცვალოს გარკვეული დროის შემდეგ და ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ ნებისმიერ დროსა და ნებისმიერ სიტუაციაში (დამოკიდებულება);

  >     მიიღოს ინფორმირებული და გონივრული გადაწყვეტილება საკუთარი სექსუალური ქცევის შესახებ (უნარი).

  ძირითადი თემა: არსებობს სექსუალურ ქცევასთან დაკავშირებული იმ რისკების თავიდან აცილებისა ან შემცირების სხვადასხვა გზა, რომლებიც უარყოფით გავლენას ახდენს ადამიანი ჯანმრთელობასა და მის კეთილდღეობაზე

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     აღწეროს შესაძლო გზები, რომლებსაც ადამიანები ირჩევენ სექსუალურ ქცევასთან დაკავშირებული რისკების შემცირების მიზნით, რათა უზრუნვეყონ საკუთარი სამომავლო ცხოვრებისეული გეგმების სრულყოფილად გახორციელება (ცოდნა);

  >     ახსნას, რომ კონდომები და კონტრაცეფციის სხვა საშუალებები ამცირებს სექსუალურ ქცევასთან დაკავშირებული გაუთვალისწინებელი შედეგების  დადგომას (მაგალითად, აივ ინფიცირება, სგგი-ით ინფიცირება ან არასასურველი ორსულობა) (ცოდნა);

  >     გაიხსენოს რომ შეღწევის გარეშე დამყარებული სექსუალური კავშირი არის არასასურველი ორსულობის თავიდან აცილების საშუალება, ამცირებს სგგი-ით ინფიცირების რისკს, მათ შორის აივ-ით ინფიცირების რისკს და შესაძლებელია სექსუალური სიამოვნების მაღალი ხარისხი უზრუნველყოს (ცოდნა);

  >     აღიაროს რომ არსებობს სექსუალურ ქცევასთან დაკავშირებული რისკების მინიმუმამდე შემცირების სხვადასხვა გზა და საშუალება, რომლებიც, ამავდროულად, ცხოვრებისეული გეგმების გახორციელების საშუალებაც არის (დამოკიდებულება);

  >     გააკეთოს კარგად-ინფორმირებული არჩევანი საკუთარ სექსუალურ ქცევასთან დაკავშირებით (უნარი).

  ძირითადი თემა: სექსუალური ურთიერთობები, რომლებიც გულისხმობს ფულად ან სხვა ქონებრივ გარიგებებს, ადამიანის ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობას უქმნის საფრთხეს

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     განმარტოს რას წარმოადგენს გარიგებაზე დამყარებული სექსუალური ურთიერთობა (ცოდნა);

  >     აღწეროს ის რისკები, რომლებიც უკავშირდება გარიგებაზე დამყარებულ სექსუალურ ურთიერთობებს (ცოდნა);

  >     აღიაროს, რომ ინტიმური ურთიერთობები, რომლებიც  ფულად ან სხვა ქონებრივ გარიგებებს ემყარება, ზრდის ძალთა არათანაბარი გადანაწილების შესაძლებლობას, კონკრეტული პირების მოწყვლადობის ხარისხს და ხელს უშლის უსაფრთხო სექსუალურ კავშირზე მოლაპარაკების წარმოებას   (დამოკიდებულება);

  >     გამოხატოს მტკიცე პოზიცია და განაცხადოს კატეგორიული უარი ფულადი და ქონებრივი სარგებლის სანაცვლოდ სექსუალური ურთიერთობის შემოთავაზებაზე (უნარი).