სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა

 •  ორსულობა და ორსულობისგან თავდაცვა
  სწავლების მიზნები და ამოცანები (5-8 წლის ასაკი) სწავლების მიზნები და ამოცანები (9-12 წლის ასაკი)
  ძირითადი თემა: ორსულობა ბუნებრივი ბიოლოგიური პროცესია და შესაძლებელია მისი დაგეგმვა

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     გაიხსენოს რომ ორსულობა დგება კვერცხუჯრედისა და სპერმის შერწყმისა და საშვილოსნოს კედელზე მისი მიმაგრების შედეგად (ცოდნა);

  >     ახსნას, რომ ორსულობა და რეპროდუქცია ბუნებრივ ბიოლოგიურ პროცესებს განეკუთვნება და ადამიანებს შეუძლიათ დაგეგმონ როდის სურთ ორსულობა და ბავშვის გაჩენა (ცოდნა);

  >     ახსნას რომ ბავშვები უნდა იყვნენ სასურველი და რომ საჭიროა მათზე ზრუნვა და მათდამი სიყვარულის გამოჩენა (დამოკიდებულება);

  >     აღიაროს, რომ არსებობენ წყვილები, რომლებსაც არ ჰყავთ შვილები (ცოდნა).

  ძირითადი თემა: მნიშვნელოვანია ორსულობის ძირითად მახასიათებლებზე ვფლობდეთ კონკრეტულ ცოდნას

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ჩამოთვალოს ორულობის ზოგადი მახასიათებლები (ცოდნა);

  >     აღწეროს რომ არსებობს ორსულობის დამადასტურებელი ტესტები (ცოდნა);

  >     ჩამოთვალოს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ის რისკები, რომლებიც ჩნდება ადრეული ქორწინების (იძულებითი თუ ნებაყოფლობითი) შედეგად და ადრეულ ასაკში ორსულობისა და მშობიარობის შედეგად (ცოდნა);

  >     აღიაროს რომ ადრეულ ასაკში არასასურველი და დაუგეგმავი ორსულობა უარყოფითად ზემოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე და მის სოციალურ მდგომარეობაზე (დამოკიდებულება);

  >     განსაზღვრონ პირი – მშობელი/მეურვე ან სანდო ზრდასრული პირი – რომელსაც შეუძლიათ გაესაუბრონ იმ შემთხვევაში, თუ ორსულობის სიმპტომები და ნიშნები აღენიშნებათ (უნარი).

  ძირითადი თემა: თანამედროვე კონტრაცეფციის საშუალებები ეხმარება ადამიანებს თავი დაიცვან არასასურველი ორსულობისაგან და დაგეგმონ ორსულობა

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ამოიცნოს ის მითები რომლებიც უკავშირდება თანამედროვე კონტრააცეფციის საშუალებებს, კონდომებსა და სხვა საშუალებებს, რომლებიც ადამიანებს ეხმარება არასასურველი და დაუგეგმავი ორსულობის თავიდან აცილებაში (ცოდნა);

  >     ახსნას, რომ სექსუალური კავშირებისაგან თავის შეკავება ყველაზე ეფექტური საშუალებაა არასასურველი და დაუგეგმევი ორსულობის თავიდან ასაცილებლად (ცოდნა);

  >     აღწეროს, არასასურველი და დაუგეგმავი ორსულობის რისკის შესამცირებლად, როგორც მამაკაცის ასევე ქალის კონდომების გამოყენების სწორი მეთოდები  (ცოდნა).

  ძირითადი თემა: გენდერულმა როლებმა და თანატოლებმა შესაძლებელია გავლენა იქონიონ კონტრაცეპტივების გამოყენების თაობაზე მიღებულ გადაწყვეტილებებზე

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     იმსჯელოს იმაზე, რომ გენდერულმა როლებმა და თანატოლებმა შესაძლებელია გავლენა იქონიონ კონტრაცეპტივების გამოყენების თაობაზე მიღებულ გადაწყვეტილებებზე (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ კონდომების გამოყენების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება სქსობრივ კავშირში მონაწილე ორივე პარტნიორის პასუხისმგებლობას წარმოადგენს (დამოკიდებულება);

  >     გააცნობიეროს რომ არასასურველი და დაუგეგმავი ორსულობის თავიდან აცილება წარმოადგენს როგორც ქალის ასევე მამაკაცის პასუხიმგებლობას  (დამოკიდებულება);

  >     გაანალიზოს საკუთარი დამოკიდებულება კონტრაცეფციის საშუალებების მიმართ და ამ დამოკიდებულებაზე გენდერული როლებისა და თანატოლების გავლენა (უნარი).

  სწავლების მიზნები და ამოცანები (1215 წლის ასაკი) სწავლების მიზნები და ამოცანები (15-18+ წლის ასაკი)
  ძირითადი თემა: კონტრაცეფციის სხვადასხვა საშუალება ერთმანეთისაგან განსხვავებული ეფექტურობით, ეფექტიანობით, სარგებლიანობითა და გვერდითი მოვლენებით ხასიათდება

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     გააანალიზოს არასასურველი და დაუგეგმავი ორსულობის თავიდან ააცილების ეფექტური მეთოდები და მათი ეფექტურობა (მაგალითად, მამაკაცის და ქალის კონდომები, ჩასახვის საწინააღმდეგო აბები, ჩასახვის საწინააღმდეგო ინექციები, იმპლანტები, გადაუდებელი კონტრაცეფცია) (ცოდნა);

  >     ახსნას რა უარყოფითი შედეგების მოტანა შეუძლია არასასურველ და დაუგეგმავ ორსულობას (ცოდნა);

  >     განაცხადოს, რომ სქესობრივი ურთიერთობებისაგან თავის შეკავება არასასურველი და დაუგეგმავი ორსულობის თავიდან ასაცილების ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო მეთოდს წარმოადგენს, თუ ამ მეთოდს პირი მუდმივად და სწორად მიმართავს (ცოდნა);

  >     განაცხადოს, რომ კონდომების სქორი და მუდმივი გამოყენება და თანამედროვე კონტრაცეფციის საშუალებები საშუალებას აძლევს პირს, რომელიც სექსუალურად აქტიურ ცხოვრებას ეწევა, თავიდან აირიდოს არასასურველი და დაუგეგმავი ორსულობა (ცოდნა);

  >     აღწეროს როგორ უნდა მოხდეს კონდომების სწორი გამოყენება (უნარი);

  >     ახსნას, რომ გადაუდებელი კონტრაცეფცია (იქ სადაც მისი გამოყენება კანონით არ იკრძალება და იქ სადაც იგი ხელმისაწვდომია) უზრუნველყოფს არასასურველი და დაუგეგმავი ორსულობის თავიდან აცილებას, მათ შორის ისეთი შემთხვევებისას, როდესაც ორსულობა შესაძლებელია დადგეს კონტრაცეპტივები არ გამოყენების გამო, მათი არასწორად გამოყენების გამო, ან სექსუალური ძალადობის შედეგად (ცოდნა);

  >     განაცხადოს, რომ ბუნებრივი კონტრაცეფციის მეთოდები არ არის ისეთი სანდო და საიმედო, როგორც კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდები, თუმცა, როდესაც კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდები არ არის ხელმისაწვდომი, უმჯობესია ისარგებლოთ კონტრაცეფციის ბუნებრივი მეთოდებით ვიდრე არაფერი მოიმოქმედოთ, თუმცა ამ შემთხვევაში საჭიროა სამედიცინო პერსონალთან კონსულტაცია და მისგან შესაბამისი რჩევების მკიღება და გათვალისწინება (ცოდნა);

  >     განაცხადოს, რომ სტერილიზაცია წარმოადგენს მუდმივი კონტრაცეფციის მეთოდს (ცოდნა).

  ძირითადი თემა: კონტრაცეპტივების გამოყენება ეხმარება ადამიანებს, რომლებიც სექსუალურად აქტიურ  ცხოვრებას ეწევიან, თავიდან აირიდონ არასასურველი და დაუგეგმავი ორსულობა და დაგეგმონ, უნდათ თუ არა ჰყავდეთ შვილები და როდის სურთ შვილების გაჩენა, რაც დადებითი შედეგების მომტანია ინდივიდუალური პირებისათვის და, აგრეთვე საზოგადოებისათვის

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     შეაფასოს ის პიროვნული სარგებელი და შესაძლო გვერდითი მოვლენები და/ან რისკები, რომლებიც კონტრაცეფციის თანამედროვე ხელმისაწვდომ მეთოდებს უკავშირდება (მაგალითად, მამაკაცის და ქალის კონდომები, ჩასახვის საწინააღმდეგო აბები, ჩასახვის საწინააღმდეგო ინექციები, იმპლანტები, გადაუდებელი კონტრაცეფცია) (ცოდნა);

  >     განიხილოს ფაქტორები (მაგალითად, სავარაუდო რისკი, ხარჯები, მისადგომობა), რომელთა გათვალისწინებითაც ხდება ყველაზე მისაღები კონტრაცეფციის მეთოდის, ან კონტრაცეფციის მეთოდების კომბინაციების შერჩევა იმ ადამიანების მიერ, რომლებიც აქტიურ სექსუალურ ცხოვრებას ეწევიან  (ცოდნა);

  >     აღიაროს კონტრაცეფტივების, მათ შორის კონდომებისა და გადაუდებელი კონტრაცეპტივების სწორად გამოყენების მნიშვნელობა (დამოკიდებულება);

  >     გამოხატოს ნდობა კნტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდებისადმი და კონტრაცეფციის სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებისადმი (უნარი);

  >     შეიმუშაოს გეგმა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მიიღოს და გამოიყენოს კონტრაცეფციის თანამედროვე, მისთვის სასურველი მეთოდი, როდესაც მას იგი დასჭირდება (უნარი).

  ძირითადი თემა: ახალგაზრდებს, რომლებიც აქტიურ სექსუალურ ცხოვრებას ეწევიან და რომლებიც საჭიროებენ კონტრაცეპტივებს, უნდა ჰქონდეთ წვდომა ამ კონტრაცეპტივებზე, ყოველგვარი ბარიერების გარეშე, მიუხედავად იმისა არიან თუ არა ეს ახალგაზრდები შშმ პირები, ასევე მიუხედავად მათი ქორწინებითი მდგომარეობისა, სქესისა, გენდერული იდენტობისა ან სექსუალური ორიენტაციისა 

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     გააანალიზოს ადგილობრივად სად შეიძლება იყოს მათთვის ხელმისაწვდომი კონდომები და კონტრაცეფციის სხვა საშუალებები, თუმცა შესაძლებელია არსებობდეს კონკრეტული ბარიერები, რომლებიც აბრკოლებს ახალგაზრდების წვდომას  კონტრაცეფციის საშუალებებზე (ცოდნა);

  >      აღიაროს რომ დაუშვებელია ახალგაზრდებს, რომლებიც აქტიურ სექსობრივ ცხოვრებას ეწევიან, დაბრკოლებები შეექმნათ კონტრაცეპტივებსა ან კონდომებზე წვდომის მიმართულებით, მათი ქორწინებითი მდგომარეობის, მათი სქესისა თუ გენდერის გამო (დამოკიდებულება);

  >     ჩამოაყალიბოს როგორ შეძლებს კონტრაცეპტივებზე წვდომის მოპოვებას (უნარი).

  ძირითადი თემა: დაუგეგმავი ორსულობები იშვიათობას არ წარმოადგენს და ახალგაზრდებს უნდა ჰქონდეთ წვდომა შესაბამის მომსახურებაზე და იმის საშუალება, რომ თავი დაიცვან ისეთი რისკებისაგან, რომლებიც საფრთხეს უქმნის მათ ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობას

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     მოიპოვოს ინფორმაცია შესაბამის კანონებსა და პოლიტიკაზე, რომლებიც იცავს არასრულწლოვანი დედების უფლებებს, რათა მათ შეძლონ განათლების მიღების გაგრძელება და სასურველი განათლების დონის მიღწევა და მიიღონ სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურება, დისკრიმინაციის გარეშე (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ არასრულწლოვანი გოგონას სკოლიდან გარიცხვა, იმის გამო რომ იგი ორსულად არის, ადამიანის უფლების დარღვევას წარმოადგენს  (დამოკიდებულება);

  >     განსაზღვროს ის ინსტიტუტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ორსულ ქალებსა და გოგონებს ჯანდაცვის მომსახურებით და ასევე უზრუნველყოფენ მათ დახმარებასა და მხარდაჭერას, დაუგეგმავი თუ დაგეგმილი ორსულობის შემთხვევაში  (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს, რომ არაუსაფრთხო აბორტი სერიოზულ რისკს წარმოადგენს და საფრთხეს უქმნის ქალისა და გოგონას ჯანმრთელობას (ცოდნა);

  >     აღიაროს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ორსულობა შესაძლებელია იყოს დაუგეგმავი და გოგონა შესაძლოა დაორსულდეს სრულწლოვანების მიღწევამდე,  ორსულ ქალსა და გოგონას უნდა ჰქონდეს წვდომა ჯანდაცვის ხარისხიან, უსაფრთხო და ყოვლისმომცველ  მომსახურებაზე და მათ ასევე უნდა მიიღონ ხარისხიანი და ყოვლისმომცველი დახმარება და მხარდაჭერა (დამოკიდებულება);

  >     აჩვენოს როგორ შეძლებს საკუთარი ორსული მეგობრისა ან იმ ორსული პირის დახმარებას, რომელიც მას უყვარს, მიუხედავად იმისა ეს ორსულობა დაგეგმილი იყო თუ დაუგეგმავი, ან იმ მეგობრის დახმარებას რომელსაც უკვე შვილი ჰყავს, მათი ჯანმრთელობის, სრულყოფილი განათლებისა და კეთიდლღეობის უზრუნველყოფის მიმართულებით (უნარი).

  ძირითადი თემა: არსებობს ჯანმრთელობის რისკები, რომლებიც უკავშირდება ძალიან ადრეულ ასაკში ორსულობასა და მშობიარობასა და მცირე ინტერვალს ორსულობებს შორის

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     განმარტოს რას ნიშნავს ძალიან ადრეულ ასაკში ორსულობა და მშობიარობა და დაასახელოს მისგან გამოწვეული და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული რისკები (ცოდნა);

  >     აღწეროს რისთვის არის სასურველი და აუცილებელი მშობიარობებს შორის ინტერვალი (ცოდნა);

  >     აღიაროს ორსულობებს შორის ინტერვალების მნიშვნელობა და უპირატესობა (დამოკიდებულება);

  >     გამოთქვას საკუთარი აზრი იმასთან დაკავშირებით სურს თუ არა ორსულობა და ბავშვის გაჩენა და თუ სურს როდის და რა ასაკში (უნარი).

  ძირითადი თემა: ბავშვის შვილად აყვანა წარმოადგენს ერთ-ერთ გამოსავალს, როდესაც პიროვნებას სურს გახდეს მშობელი, მაგრამ ჯერ არ არის ამისთვის მზად ან არ შეუძლია დაორსულება და ბავშვის გაჩენა

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     შეაფასოს ბავშვის შვილად აყვანასთან დაკავშირებული უპირატესობები და რისკები (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ ბავშვის შვილად აყვანა მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებაა და ამისათვის საჭიროა მომავალი მშობელი სათანადოდ იყოს მომზადებული (დამოკიდებულება).

  ძირითადი თემა: არსებობს ფაქტორები, რომლებიც ხელს უწყობს ორსულობის გართულებების გარეშე მიმდინარეობას და ასევე არსებობს ფაქტორები, რომლებიც ხელს უშლის ორსულობის გართულებების გარეშე მიმდინარეობას

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     შეაფასოს პრენატალური პრაქტიკა, რომელიც ან ხელს უწყობს ორსულობის გართულებების გარეშე მიმდინარეობას ან პირიქით, ხელს უშლის ორსულობის გართულებების გარეშე მიმდინარეობას (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ ორსულობის გართულებების გარეშე მიმდინარეობის უზრუნველყოფა არ წარმოადგენს მხოლოდ დედის პასუხისმგებლობას (დამოკიდებულება);

  >     შეიმუშაოს ორსულობის გართულებების გარეშე მიმდინარეობის ხელშეწყობის გეგმა (უნარი);

  >     ჩამოაყალიბოს როგორ უნდა მიიღოს პრენეტალური მომსახურება (უნარი).

 • აივ და შიდსი, სტიგმატიზაცია, მკურნალობა, ზრუნვა და მხარდაჭერა  
  სწავლების მიზნები და ამოცანები (5-8 წლის ასაკი) სწავლების მიზნები და ამოცანები (9-12 წლის ასაკი)
  ძირითადი თემა: აივ  სტატუსის მატარებელი ადამიანები იგივე უფლებებით სარგებლობენ რითაც სარგებლობს ყველა სხვა ადამიანი და პროდუქტიულ ცხოვრებას ეწევიან

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     განაცხადოს, რომ სათანადო მზრუნველობის, მკურნალობისა და მხარდაჭერის საშუალებით, აივ  სტატუსის მატარებელი პირები უზრუნველყოფილი არიან საშუალებით იცხოვრონ პროდუქტიული ცხოვრებით და იყოლიონ საკუთარი შვილები, თუ ამის სურვილი გააჩნიათ (ცოდნა);

  >     აღიაროს რომ აივ  სტატუსის მატარებელ ადამიანებს აქვთ სიყვარულის უფლება და უფლება დაიმსახურონ პატივისცემა, და ისარგებლონ მზრუნველობითა და მხარდაჭერით  (და სათანადო და დროული მკურნალობით) ისევე, როგორც ყველა სხვა ადამიანს (დამოკიდებულება).

  ძირითადი თემა: აივ  სტატუსის მატარებელი ადამიანებისათვის მნიშვნელოვანია ჰქონდეთ საშუალება უსაფრთხო და კეთილგანწყობილ გარემოში ისაუბრონ საკუთარი აივ სტატუსის შესახებ

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     აღწეროს ის სარგებელი და პრობლემები, რომლების წინაშეც შეიძლება დადგნენ აივ  სტატუსის მატარებელი ადამიანები, საკუთარი აივ სტატუსის შესახებ ღიად საუბრის შედეგად (ცოდნა);

  >     გაიხსენოს რომ ზოგიერთი აივ  სტატუსის მატარებელი ადამიანი აივ სტატუსით იბადება, ხოლო ზოგი, სხვადასხვა მიზეზით, აივ  სტატუსის მატარებელი ხდება ცხოვრების მანძილზე (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ ყველას პასუხისმგებლობას წარმოადგენს აივ  სტატუსის მატარებელი პირებისათვის უსაფრთხო და კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნა (დამოკიდებულება);

  >     ჩამოაყალიბოს როგორ არის შესაძლებელი აივ  სტატუსის მატარებელი პირებისათვის უსაფრთხო და კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნა  (უნარი).

  ძირითადი თემა: არსებობს ეფექტური სამედიცინო მკურნალობის მეთოდები, რომლებიც აივ  სტატუსის მატარებელი ადამიანების დახმარებას ემსახურება

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     განაცხადოს, რომ არსებობს ეფექტური სამედიცინო მკურნალობის მეთოდები, რომლებითაც შეუძლიათ ისარგებლონ აივ  სტატუსის მატარებელ პირებს და რომლებიც მათ ეხმარება საკუთარი პრობლემების მართვაში, მათდამი გამოჩენილი სათანადო მზრუნველობის, პატივისცემისა და მხარდაჭერის პარალელურად (ცოდნა).

  ძირითადი თემა: აივ  სტატუსის მატარებელ პირებს განსაკუთრებული საჭიროებები გააჩნიათ და საჭიროებენ განსაკუთრებულ მზრუნველობასა და მკურნალობას, რომელსაც შესაძლოა თან ახლდეს გარკვეული გვერდითი მოვლენები

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ახსნას რატომ გააჩნიათ აივ  სტატუსის მატარებელ პირებს განსაკუთრებული საჭიროებები და რატომ საჭიროებენ განსაკუთრებულ მზრუნველობასა და მკურნალობას, რომელსაც შესაძლოა ჰქონდეს გარკვეული გვერდითი მოვლენები (ცოდნა);

  >     გაიხსენოს რომ აივ-ის მკურნალობა აივ  სტატუსის მატარებელ ადამიანს მთელი ცხოვრების მანძილზე სჭირდება და იგი ხშირად უკავშირდება გარკვეულ გვერდით მოვლენებსა და სხვა პრობლემებს და შესაძლოა საჭიროებდეს მკაცრი კვებითი რეჟიმის დაცვას (ცოდნა);

  >     განაცხადოს, რომ აივ  სტატუსის მატარებელი ბავშვები და ახალგაზრდები საჭიროებენ მკურნალობას, თუმცა, განსაკუთრებული ყურადღების გამოჩენაა საჭირო როდესაც ისინი გადიან სქესობრივი მომწიფების ასაკს,  რადგან აუცილებელია მათთვის გამოწერილი მედიკამენტების ზუსტი დოზის დაცვა და ამ მედიკამენტების რეგულარულად მიღება და, ასევე, ამ მედიკამენტებით გამოწვეული გვერდითი მოვლენების მართვა (მაგალითად, ძვების სიმკვრივის კონტროლი, რეზისტენტობა ანტირეტროვირუსული (არვ) მკურნალობის მიმართ) (ცოდნა);

  >     ჩამოაყალიბოს როგორ არის შესაძლებელი აივ  სტატუსის მატარებელმა ადამიანმა მიმართოს სათანადო დაწესებულებას აივ-ზე მკურნალობის ჩასატარებლად (უნარი).

  ძირითადი თემა: აივ და შიდსი გავლენას ახდენს ოჯახის სტრუქტურაზე, ოჯახის წევრებს შორის როლების, ფუნქციებისა და პასუხისმგებლობების გადანაწილებაზე

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ახსნას რომ აივ არ წარმოადგენს ბარიერს, რომელიც ურთიერთობების დამყარებას, ოჯახის შექმნასა თუ სექსუალური კავშირების დამყარებას ეღობება, რადგან ადამიანებს, რომლებიც განსხვავებული აივ სტატუსის მატარებლები არიან, შეუძლიათ ერთად იცხოვრონ და ერთმანეთის პარტნიორები იყვნენ და ამავდროულად არ იდგნენ აივ-ინფიცირების რისკის წინაშე, მათ ასევე შეუძლიათ გააჩინონ ბავშვები, რომლებიც არ იქნებიან აივ სტატუსის მატარებლები (ცოდნა);

  >     ჩამოაყალიბოს როგორ შეიძლება აივ სტატუსმა და შიდსმა იმოქმედოს ოჯახზე, მის სტრუქტურაზე და ოჯახის წევრებს შორის როლების, ფუნქციებისა და პასუხისმგებლობების გადანაწილებაზე (ცოდნა);

  >     ახსნას, რომ ოჯახის წევრებისა და საზოგადოების მხარდაჭერით, სპეციალური მომსახურებებისა და მკურნალობის დახმარებით, აივ სტატუსის მატარებელ ქალებს შეუძლიათ სრულფასოვანი ცხოვრებით იცხოვრონ, იყვნენ ჯანმრთელი, გააჩინონ და ძუძუთი გამოკვებონ ბავშვები, რომლებიც არ არიან აივ სტატუსის მატარებლები (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ ყველა ადამიანის პასუხისმგებლობას წარმოადგენს აივ სტატუსის მატარებელი ადამიანების მხარდაჭერა (დამოკიდებულება);

  >     ჩამოაყალიბოს, როგორ არის შესაძლებელი აივ სტატუსის მატარებელი პირების მხარდაჭერა და ხელშეწყობა (უნარი).

  სწავლების მიზნები და ამოცანები (1215 წლის ასაკი) სწავლების მიზნები და ამოცანები (15-18+ წლის ასაკი)
  ძირითადი თემა: სათანადო მკურნალობით, მათდამი გამოჩენილი პატივისცემითა და მხარდაჭერით, აივ სტატუსის მატარებელ ადამიანებს შეუძლიათ სრულყოფილი და პროდუქტიული ცხოვრებით იცხოვრონ, რომელიც გამორიცხავს მათ მიმართ დისკრიმინაციას

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     დაასკვანს, რომ იმ პირების მიმართ დისკრიმინაცია, რომლებიც აივ სტატუსის მატარებლები არიან ისეთივე დანაშაულია, როგორც ყველა სხვა ფორმის დისკრიმინაცია (ცოდნა);

  >     აღიაროს რომ ზოგიერთი ადამიანი იბადება აივ სტატუსით და ისინი სარგებლობენ უფლებით იცხოვრონ სრულფასოვნად, და შეინარჩუნონ ჯანმრთელობა, სათანადო მკურნალობისა და მხარდაჭერის საშუალებით (დამოკიდებულება).

  ძირითადი თემა: სათანადო მკურნალობით, მათდამი გამოჩენილი პატივისცემითა და მხარდაჭერით, აივ სტატუსის მატარებელ ადამიანებს შეუძლიათ სრულყოფილი და პროდუქტიული ცხოვრებით იცხოვრონ, მთელი სიცოცხლის მანძილზე

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     გააანალიზოს აივ სტატუსის მატარებელი, ან აივ-ინფიცირებული და შიდსით დაავადებული პირების მიმართ სტიგმატიზაციისა და დისკრიმინაციის მიზეზები და შედეგები (ცოდნა);

  >     დაასახელოს ცნობილი პირები, რომლებიც მათ ქვეყანაში მოღვაწეობენ და რომლებიც აივ სტატუსის მატარებლები არიან (მამაკაცები, ქალები ან ტრანსგენდერები) და აღწეროს მათი მიღწევები, იმის დასადასტურებლად, რომ მათ შეძლეს დაერღვიათ ის სტერეოტიპები, რომლებიც აივ სტატუსის მატარებელი პირებთან დაკავშირებით არსებობდა და რომ ადამიანები ზრუნავენ, ეხმარებიან და იცავენ იმ ადამიანებს, რომლებიც აივ სტატუსის მატარებლები არიან (ცოდნა);

  >     სათანადოდ დააფასოს იმ ადამიანების მიღწევები, რომლებიც აივ სტატუსის მატარებლები არიან (დამოკიდებულება);

  >     დაიცვას ყველა ადამიანის უფლება, მათ შორის აივ სტატუსის მატარებელი ადამიანებისაც, იცხოვრონ თავისუფლად სტიგმატიზაციისა და დისკრიმინაციისაგან თავისუფალ გარემოში (უნარი).

  ძირითადი თემა: ყველა ადამიანს, მათ შორის აივ სტატუსის მატარებელ ადამიანებს, თანაბარი უფლება აქვს გამოხატოს საკუთარი სექსუალური გრძნობები და სიყვარული სხვა პირის მიმართ, დაქორწინდეს და ხანგრძლივი ურთიერთობა დაამყაროს მისთვის სასურველ პარტნიორთან, თუ ეს მისი არჩევანია

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     დაასაბუთოს რატომ აქვს ყველა ადამიანს, მათ შორის აივ სტატუსის მატარებელ ადამიანებს, უფლება გამოხატოს საკუთარი სექსუალური გრძნობები და სიყვარული სხვა პირის მიმართ (ცოდნა);

  >     დაიცვას ყველა ადამიანის უფლება, მათ შორის აივ სტატუსის მატარებელი ადამიანებისაც, გამოხატონ საკუთარი სექსუალური გრძნობები და სიყვარული სხვა პირის მიმართ (დამოკიდებულება).

  ძირითადი თემა: დახმარების პროგრამები და ორგანიზაციები, რომელთა ინიციატორები და განმახორციელებლებიც აივ სტატუსის მატარებელი პირები არიან, ეხმარება აივ სტატუსის მატარებელ ადამიანებს იცხოვრონ სრულფასოვანი ცხოვრებით

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ახსნას როგორ უზრუნველყოფენ აივ სტატუსის მატარებელი ადამიანების დახმარებას პროგრამები და ორგანიზაციები, რომელთა ინიციატორები და განმახორციელებლებიც აივ სტატუსის მატარებელი პირები არიან, და აღწეროს მომსახურების ის ტიპები, რომლებსაც ისინი სთავაზობენ აივ სტატუსის მატარებელ პირებს (ცოდნა);

  >     სათანადოდ დააფასოს იმ პროგრამებისა და ორგანიზაციების ძალისხმევა და და დახმარება, რომელთა ინიციატორები და განმახორციელებლებიც აივ სტატუსის მატარებელი პირები არიან (დამოკიდებულება);

  >     ჩამოაყალიბოს როგორ არის შესაძლებელი წვდომის მოპოვება ადგილობრივ დახმარების პროგრამებსა და ორგანიზაციებთან (უნარი).

 •   სგგი-ის, მათ შორის აივ-ის რისკის აღქმა, აღიარება და შემცირებაზე ზრუნვა 
  სწავლების მიზნები და ამოცანები (5-8 წლის ასაკი) სწავლების მიზნები და ამოცანები (9-12 წლის ასაკი)
  ძირითადი თემა: იმუნური სისტემა იცავს ადამიანის ორგანიზმს დაავადებებისაგან და ეხმარება ადამიანებს ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     განმარტოს რას ნიშნავს ცნებები „ჯანმრთელობა“ და „დაავადება“ (ცოდნა);

  >     ახსნას, რომ ადამიანებს გააჩნიათ იმუნური სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს მათ დაცვას დაავადებებისაგან (ცოდნა);

  >      ჩამოთვალოს გზები, რომელთა საშუალებითაც ადამიანებს შეუძლიათ დაიცვან საკუთრი ჯანმრთელობა (ცოდნა).

  ძირითადი თემა: ადამაინები შეიძლება გახდნენ სგგი-ით, მათ შორის აივ-ით ინფიცირებული, ისეთ ადამიანთან სექსუალური კავშირის დამყარების შედეგად, რომელსაც უკვე აქვს სგგი, და არსებობს გზები, რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელია სგგი-ითა და აივ-ით ინფიცირების რისკის შემცირება

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ჩამოთვალოს სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები (მაგალითად, აივ, ადამიანის პაპილომავირუსი, ჰერპესი, ქლამიდია, გონორეა), რომლებიც ყველაზე გავრცელებულია ახალგაზრდებს შორის მოცემულ საზოგადოებაში და ასევე ამ ინფექციების გადადების ყველაზე გავრცელებული გზები (ცოდნა);

  >     ახსნას, რომ აივ არ გადადის ადამიანიდან ადამიანზე ყოველდღიური კონტაქტების საშუალებით (მაგალითად, ხელის ჩამორთმევით, ჩახუტებით, ერთი და იგივე ჭიქით სარგევლობით) (ცოდნა).

  ძირითადი თემა: ადამიანებს შესაძლებელია რაიმე დაავადება სჭირდეთ, მაგრამ ეს არ აისახოს მათ გარეგნობაზე

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     გაიხსენოს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ადამიანი დაავადების მატარებელია, ისინი შესაძლებელია თავს გრძნობდნენ ჯანმრთელად და გამოიყურებოდნენ როგორც ჯანმრთელი ადამიანები (ცოდნა).

  ძირითადი თემა: აივ წარმოადგენს ვირუსს, რომლის ადამიანიდან ადამიანზე გადაცემა სხვადასხვანაირად წარმოებს, მათ შორის იმ პირთან დაუცველი სექსუალური კავშირით, რომელიც აივ სტატუსის მატარებელია  

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ჩამოთვალოს აივ-ს ადამიანიდან ადამიანზე გადადების სხვადასხვა გზები (მაგალითად, დაუცველი სექსუალური კავშირი პარტნიორთან, რომელიც აივ დადებითია, აივ-ინფიცირებული სისხლის გადასხმა, ერთი და იგივე სამედიცინო შპრიცით, ნემსითა ან სხვა მჭრელი ინსტრუმენტით სარგებლობა; დედიდან ბავშვზე – ორსულობის დროს, მშობიარობის დროს ან ძუძუთი კვების დროს) (ცოდნა);

  >     ამტკიცოს, რომ ყველაზე მეტი ადამიანი იძენს აივ-ს ან გადასცემს მას სხვას დაუცველი, შეღწევის თანხლებით წარმოებული სექსუალური კონტაქტის დროს, როდესაც ერთ-ერთი პარტნიორი აივ სტატუსის მატარებელია  (ცოდნა)

  ძირითადი თემა: ყველა ადამიანს, განურჩევლად იმისა დაავადებულია იგი თუ არა, სჭირდენა სიყვარული, მზრუნველობა და მხარდაჭერა

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ახსნას, რომ ყველა ადამიანს სჭირდება სიყვარული, მზრუნველობა და მხარდაჭერა, მიუხედავად მათი ჯანმრთელობის სტატუსისა (ცოდნა).

  ძირითადი თემა: არსებობს გზები, რომლებიც უზრუნველყოფს სგგი-ით, მათ შორის აივ-ით ინფიცირების რისკის შემცირებას

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     აღწეროს როგორ არის შესაძლებელია აივ-ის შეძენისა და გადაცემისაგან თავდაცვა მოცემულ ვირუსთან შეხებამდე (ე.ი. კონდომების გამოყენებით და, სადაც ამის საშუალება არსებობს, მამაკაცის ნებაყოფლობითი წინადაცვეთა სამედიცინო პროცედურის საშუალებით ან ექსპოზიციამდელი პროფილაქტიკა (PrEP) კონდომებთან კომბინაციაში); და მას შემდეგ, რაც ვირუსთან შეხება გახორციელდება (ე.ი. სადაც ამის საშუალება არსებობს, ექსპოზიციის შემდგომი პროფილაქტიკა (PEP)) (ცოდნა);

  >     აღწეროს კონდომის სწორად გამოყენების ეტაპები (ცოდნა);

  >     იქ, სადაც ამის საშუალება არსებობს, აღწეროს რა ასაკში და სად არის შესაძლებელი ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ჩატარება (ცოდნა);

  >     გამოავლინოს კომუნიკაციის, მოლაპარაკების წარმოებისა და უარის თქმის უნარები, რაც არასასურველი სექსუალური ზეწოლის თავიდან ასაცილებლად არის საჭირო ან დამაჯერებლად სცადოს პარტნიორის დათანხმება უსაფრთხო სექსუალურ კავშირზე, მათ შორის კონდომებისა და კონტრაცეპტივების სწორი და მუდმივი გამოყენებით (უნარი).

  ძირითადი თემა: სამედიცინო შემოწმება არის ერთადერთი გზა იმის დასადასტურებლად არის თუ არა ადამიანი სგგი-ით, მათ შორის აივ-ით ინფიცირიბული, ხოლო რაც შეეხება ინფიცირებულ პირებს, არსებობს მკურნალობა, რომელიც უტარდება აივ სტატუსის მატარებელ პირს და იგივე ვრცელდება უმეტესობა სგგი-ზე

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     გამოავლინოს ცოდნა იმის თაობაზე, რომ იმის შემოწმება არის თუ არა პირი სგგი-ით ინფიცირებული წარმოებს სამედიცინო შემოწმების საშუალებით და არსებობს მოცემულ საზოგადოებაში ყველაზე გავრცელებული სგგი-ის მკურნალობის მეთოდები, მათ შორის აივ-ის მკურნალობის მეთოდები (ცოდნა);

  >     ახნას როგორ არის შესაძლებელი იმ პირისადმი დახმარების აღმოჩენა, რომელსაც სურს გაიაროს სამედიცინო შემოწმება სგგი-ზე (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს უსაფრთხო და კეთილგანწყობილი გარემოს მნიშვნელობა ადამიანებისათვის, რომლებსაც სურთ გაიარონ სამედიცინო შემოწმება სგგი-ზე (დამოკიდებულება);

  >     ჩამოაყალიბოს სად არის შესაძლებელი სგგი-ზე სამედიცინო შემოწმების გავლა (უნარი)

  სწავლების მიზნები და ამოცანები (1215 წლის ასაკი) სწავლების მიზნები და ამოცანები (15-18+ წლის ასაკი)
  ძირითადი თემა: სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები (სგგი), როგორიცაა, ქლამიდიას, გონორეა, სიფილისი, აივ და ადამიანის პაპილომავირუსი, ექვემდებარება პრევენციას და მკურნალობასა ან მართვას

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     აღწეროს ის გზები, რომლითაც ადამიანი იძენს სგგი-ს, მათ შორის აივ-ს (ესენია, დაუცველი სქესობრივი კონტაქტი, ორსულობის, მშობიარობისა და ძუძუთი კვები პერიოდი, როდესაც შესაძლებელია მოხდეს ინფექციის დედისგან ბავშვზე გადაცემა, ინფიცირებული სისხლის გადასხმა, ერთი და იგივე სამედიცინო შპრიცით, ნემსითა ან სხვა მჭრელი ინსტრუმენტით სარგებლობა) (ცოდნა);

  >     განაცხადოს, რომ სექსუალური კავშირებისაგან თავის შეკავება წარმოადგენს აივ და სხვა სგგი-ით ინფიცირებისაგან თავდაცვის ყველაზე ეფექტურ საშუალებას, როდესაც საუბარია ინფექციების სქესობრივი გზით გადაცემაზე (ცოდნა);

  >     აახსნას, რომ იმ შემთხვევაში, თუ პირი აქტიურ სექსუალურ ცხოვრებას ეწევა, არსებობს კონკრეტული გზები, რომლებიც უზრუნველყოფს აივ-ისა და სხვა სგგი-ის შეძენისა და გადაცემისაგან თავდაცვას; ეს გზებია: კონდომების მუდმივი და სწორი გამოყენება; შეღწევის გარეშე დამყარებული სექსუალური კავშირი; ორმხრივი მონოგამიის დაცვა, სექსუალურ პარტნიორთა რაოდენობის შემცირება, შემთხვევითი სექსუალური კავშირებისაგან თავის შეკავება და  რეგულარული სამედიცინო შემოწმების გავლა სგგი-ზე და, საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო მკურნალობის ჩატარება (ცოდნა);

  >     ახსნას, რომ გარკვეულ კონტექსტში, სადაც აივ და სხვა სგგი საკმაოდ არის გავრცელებული, აივ-ით ინფიცირების რისკი იზრდება ისეთი სექსუალური  კავშირებით, რომელშიც პარტნიორებს შორის დიდია ასაკობრივი სხვაობა (ცოდნა);

  >     გამოავლინოს უსაფრთხო სექსუალურ კავშირსადა ურთიერთობებზე მოლაპარაკებისა და არაუსაფრთხო სექსუალურ კავშირებზე უარის თქმის უნარი (უნარი);

  >     აღწეროს კონდომების სწორად გამოყენების ეტაპები (უნარი).

  ძირითადი თემა: კომუნიკაციის, მოლაპარაკების წარმოებისა და უარის თქმის უნარები ეხმარება ახალგაზრდებს თავი დაიცვან არასასურველი სექსუალური ზეწოლისაგან ან შეძლონ დაითანხმონ პარტნიორი უსაფრთხო სექსუალურ ურთიერთობაზე (ე.ი. კონდომებისა და კონტრაცეპტივების სწორ და მუდმივ გამოყენებაზე)

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     გაიხსენოს რომ მოლაპარაკების წარმოების უნარზე გავლენას ახდენს სოციალური ნორმები, ძალაუფლების არათანაბარი გადანაწილება და პიროვნების საკუთარ თავში და საკუთარ ძალებში დარწმუნებულობის ხარისხი, იმის შესახებ, რომ იგი შეძლებს გადაწყვეტილების მიღებას (ცოდნა);

  >     გამოავლინოს კომუნიკაციის, მოლაპარაკების წარმოებისა და უარის თქმის უნარები, რაც არასასურველი სექსუალური ზეწოლის თავიდან ასაცილებლად და უსაფრთხო სექსუალურ კავშირზე პარტნიორის დასათანხმებლად არის საჭირო  (უნარი).

  ძირითადი თემა: სექსუალური ჯანმრთელობის მომსახურება გულისხმობს აივ-ზე სამედიცინო შემოწმებას, მკურნალობას, კონდომებით უზრუნველყოფას, ამასთან ზოგიერთი მომსახურება ასევე გულისხმობს ექსპოზიციამდელ პროფილაქტიკა (PrEP) ექსპოზიციის შემდგომ პროფილაქტიკასა (PEP)) და მამაკაცის ნებაყოფლობით წინადაცვეთას სამედიცინო პროცედურის საშუალებით, გარდა იმ სხვა მომსახურებისა, რომელიც საშუალებას აძლევს ადამიანებს გამოიკვლიონ საკუთარი  აივ სტატუსი და გაიარონ სათანადო შემოწმება და ჩაიტარონ შესაბამისი მკურნალობა

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     გამოიკვლიოს თუ როგორ არის შესაძლებელი წვდომის მოპოვება ჯანდაცვის სისტემებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ აივ-ზე სამედიცინო შემოწმებას და აგრეთვე იმ პროგრამებზე წვდომის მოპოვება, რომლებიც უზრუნველყოფებ აივ სტატუსის მატარებელი პირების მხარდაჭერას (ცოდნა);

  >     ჩამოაყალიბოს რა ტიპის სამედიცინო გამოკვლევებია ხელმისაწვდომი აივ-ზე შემოწმების გასავლელად და როგორ ხდება ამგვარი შემოწმების გავლა (ცოდნა);

  >     აღწეროს რას წარმოადგენს მამაკაცის ნებაყოფლობით წინადაცვეთა სამედიცინო პროცედურის საშუალებით და როგორ უზრუნველყოფს იგი მამაკაცების დაცვას აივ ინფიცირებისაგან (ცოდნა);

  >     განმარტოს არის თუ არა ადგილობრივად ხელმისაწვდომი ისეთი პროცედურები, როგორიცაა ექსპოზიციამდელი პროფილაქტიკა (PrEP) ექსპოზიციის შემდგომი პროფილაქტიკას (PEP), რომელიც ამცირებს აივ-ით ინფიცირების რისკს,  აივ-ისთან კონტაქტამდე და კონტაქტის შემდგომ, შესაბამისად (ცოდნა);

  >     ააცხადებს, რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება გაიაროს ნებაყოფლობითი შემოწმება აივ სტატუსზე, სათანადო ინფორმაციით უზრუნველყოფის შემდეგ და კონფიდენციალობის პრინციპის დაცვით და არავის აქვს უფლება მოსთხოვოს მას საკუთარი აივ სტატუსის გამხელა-გამჟღავნება (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს აივ-ზე სამედიცინო შემოწმებისა და საჭიროების შემთხვევაში სათანადო მკურნალობის ჩატარების აუცილებლობა (დამოკიდებულება);

  >     ჩამოაყალიბოს როგორ დაეხმარება მეგობარს, რომელსაც სურს გაიაროს სამედიცინო შემოწმება აივ-ზე (უნარი).

  ძირითადი თემა: იმ პირების შემთხვევაში, რომლებიც აქტიურ სექსუალურ ცხოვრებას ეწევიან, საკუთარი ჯანმრთელობის უზრუნველსაყოფად საჭირო სტრატეგიის შერჩევაზე გავლენაას ახდენს ამ პირების საკუთარ თავში დარწმუნებულობის ხარისხი, მათ მიერ საფრთხის აღქმა, გენდერული როლები, კულტურა და თანატოლებს შორის დამკვიდრებული ნორმები 

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     კრიტიკულად შეაფასოს ყველა ის ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს ადამიანის მიერ საკუთარი ჯანმრთელობის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებაზე, როდესაც ადამიანი სექსუალურად აქტიურ ცხოვრებას ეწევა (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ კონკრეტული ჯგუფების საზოგადოებიდან გარიყვა და მათ მიმართ გამოვლენილი დისკრიმინაცია აღნიშნული ჯგუფის წარმომადგენლებში აივ-ითა და სხვა სგგი-ით ინფიცირების რისკს ზრდის  (დამოკიდებულება);

  >     შეიმუშაოს და განახორციელოს გეგმა, რომელიც მისი საკუთარი ჯანმრთელობის დაცვასა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფას ემსახურება (უნარი);

  >     ჩამოაყალიბოს როგორ არის შესაძლებელი კონდომებზე წვდომის მოპოვება  (უნარი).

  ძირითადი თემა: სექსუალური ჯანმრთელობის მომსახურება გულისხმობს კონდომებით უზრუნველყოფას, აივზე სამედიცინო შემოწმებასა და შესაბამის მკურნალობას, ამასთან ზოგიერთი მომსახურება ასევე გულისხმობს ექსპოზიციამდელ პროფილაქტიკა (PrEP) ექსპოზიციის შემდგომ პროფილაქტიკასა (PEP)) და მამაკაცის ნებაყოფლობით წინადაცვეთას სამედიცინო პროცედურის საშუალებით, გარდა იმ სხვა მომსახურებისა, რომელიც საშუალებას აძლევს ადამიანებს გამოიკვლიონ საკუთარი  სგგი სტატუსი და გაიარონ სათანადო შემოწმება და ჩაიტარონ შესაბამისი მკურნალობა

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     შეაფასოს სექსუალური ჯანმრთელობის დაცვის ხელმისაწვდომი მომსახურება, რომლითაც შეუძლია ისარგებლოს პირს, როგორც აივ-ით ინფიცირების პრევენციის, ასევე აივ-ით ინფიცირების რისკის მინიმუმამდე შემცირების მიზნით (ცოდნა);

  >     ჩამოაყალიბოს სად და როგორ შეიძლება უსაფრთხო მომსახურების მიღება აივ-ზე სამედიცინო შემოწმებისა და სხვა მიზნით, სადაც დაცული იქნება პაციენტის კონფიდენციალურობა, და სადაც, იგივე პირობების დაცვით,   შესაძლებელი იქნება ექსპოზიციამდელი პროფილაქტიკისა (PrEP) და ექსპოზიციის შემდგომი პროფილაქტიკის (PEP) მიზნით მომსახურების მიღება (ცოდნა).