უნარები ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობისთვის

 •   ნორმებისა და თანატოლების გავლენა სექსუალურ ქცევაზე
   
  სწავლების მიზნები და ამოცანები (5-8 წლის ასაკი) სწავლების მიზნები და ამოცანები (9-12 წლის ასაკი)
  ძირითადი თემა: თანატოლების გავლენა შესაძლებელია სხვადასხვა ფორმით გახორციელდეს და იყოს დადებითი ან უარყოფითი

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     განმარტოს რას ნიშნავს თანატოლების ზეწოლა (ცოდნა);

  >     მოიყვანოს თანატოლების დადებითი და უარყოფითი გავლენის მაგალითები (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ თანატოლების გავლენა შეიძლება იყოს დადებითი და უარყოფითი  (დამოკიდებულება);

  >     ჩამოაყალიბოს როგორ არის შესაძლებელი თანატოლების ზეწოლისაგან თავდაცვა (უნარი);

  >     წარმოადგინოს პოზიტიური ქცევა, რომელსაც შეუძლია გავლენა მოახდინოს თანატოლებზე (უნარი).

  ძირითადი თემა: თანატოლებს შეუძლიათ გავლენა იქონიონ მოზარდობის პერიოდთან და სექსუალობასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებსა და ქცევებზე  

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     აღწეროს თანატოლების პოზიტიური და უარყოფითი გავლენა მოზარდობის პერიოდთან და სექსუალობასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებსა და ქცევებზე (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ თანატოლებს შეუძლიათ გავენა იქონიონ მოზარდობის პერიოდთან და სექსუალობასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებსა და ქცევებზე (დამოკიდებულება);

  >     კრიტიკულად შეაფასოს თანატოლების გავლენა (უნარი).

  ძირითადი თემა: შესაძლებელია მოზარდობის პერიოდთან და სექსუალობასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებსა და ქცევებზე თანატოლების უარყოფითი გავლენის ამოცნობა და მათი გაუვნებელყოფა და ამგვარ გადაწყვეტილებებსა და ქცევებზე თანატოლების დადებითი გავლენის მიღება და ხელშეწყობა

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ჩამოთვალოს გზები, თუ როგორ არის შესაძლებელი მოზარდობის პერიოდთან და სექსუალობასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებსა და ქცევებზე თანატოლების უარყოფითი გავლენის ამოცნობა და მათი გაუვნებელყოფა და ამგვარ გადაწყვეტილებებსა და ქცევებზე თანატოლების დადებითი გავლენის მიღება და ხელშეწყობა  (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მოზარდობის პერიოდთან და სექსუალობასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებსა და ქცევებზე თანატოლების უარყოფითი გავლენის ამოცნობისა და მათი გაუვნებელყოფის უნარი (დამოკიდებულება);

  >     გამოავლინოს უარის თქმის უნარი იმ შემთხვევაში თუ მას აიძულებენ გააკეთოს ის, რისი კეთებაც არ უნდა (უნარი);

  >     გამოავლინოს თანატოლების დადებითი გავლენის მიღებისა და ხელშეწყობის უნარი (უნარი).

  სწავლების მიზნები და ამოცანები (1215 წლის ასაკი) სწავლების მიზნები და ამოცანები (15-18+ წლის ასაკი)
  ძირითადი თემა: სოციალურ და გენდერულ ნორმებსა და თანატოლებს შეუძლიათ გავლენა იქონიონ სექსუალობასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებსა და სექსუალურ ქცევაზე

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     განმარტოს რას ნიშნავს გენდერული და სოციალური ნორმები (ცოდნა);

  >     აღწეროს როგორ შეიძლება გენდერულმა და სოციალურმა ნორმებმა და თანატოლებმა გავლენა იქონიონ სექსუალობასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებს და სექსუალურ ქცევაზე (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ სექსუალობასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები და სექსუალური ქცევა განპირობებულია გენდერული და სოციალური ნორმებითა და თანატოლების გავლენით (დამოკიდებულება);

  >     გამოხატოს ჩართულობის, მხარდაჭერისა და ურთიერთპატივისცემის გარემოს ერთობლივად შექმნის სურვილი და მზაობა  (უნარი).

  ძირითადი თემა: შესაძლებელია სექსუალური ქცევის შესახებ რაციონალური გადაწყვეტილების მიღება

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     შეადაროს ერთმენათს და ერთმანეთისგან განასხვავოს სიტუაციები, როდესაც ადამიანის მიერ სექსუალური ქცევის შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე გავლენას ახდენს  გენდერული და სოციალური ნორმები და თანატოლები იმ სიტუაციებისაგან, როდესაც  ადამიანის მიერ სექსუალური ქცევის შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე გავლენას არ ახდენს  გენდერული და სოციალური ნორმები და თანატოლები (ცოდნა);

  >     შეაფასოს ის ფაქტორები, რომლებიც ამარტივებს ან პირიქით, ართულებს სექსუალური ქცევის შესახებ რაციონალური გადაწყვეტილების მიღებას (ცოდნა);

  >     გამოავლინოს სექსუალური ქცევის შესახებ რაციონალური გადაწყვეტილების მიღების სურვილი (დამოკიდებულება);

  >     ჩამოაყალიბოს სექსუალური ქცევის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაზე უარყოფით გენდერულ და სოციალური ნორმებისა და თანატოლების გავლენისგან თავდაცვის გზები (უნარი).

  ძირითადი თემა: თანატოლებს შეუძლიათ გავლენა იქონიონ სექსუალობასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებსა და სექსუალურ ქცევაზე

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     შეადაროს ერთმანეთს და ერთმანეთისაგან განასხვავოს სექსუალობასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებსა და სექსუალურ ქცევაზე თანატოლების პოზიტიური და ნეგატიური გავლენა (ცოდნა).

  ძირითადი თემა: არსებობს სექსუალობასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებსა და სექსუალურ ქცევაზე თანატოლების უარყოფითი გავლენის თავიდან არიდების სტრატეგიები

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     აღწეროს რას ნიშნავს შეუპოვრობის გამოჩენა, როდესაც ადგილი აქვს თანატოლების მხრიდან ზეწოლას, რომელიც უარყოფით გავლენას ახდენს სექსუალობის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებასა და სექსუალურ ქცევაზე (ცოდნა);

  >     გამოავლინოს სურვილი და ნება წინ აღუდგეს სექსუალობასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებსა და სექსუალურ ქცევაზე თანატოლების უარყოფით გავლენას (დამოკიდებულება);

  >     გამოავლინოს შეუპოვრობა და ხმამაღლა გამოთქვას საკუთარი პოზიცია, როდესაც ადგილი აქვს ვინმეს მიმართ ბულინგსა და ზეწოლას, რომელიც ემსახურება მსხვერპლის იძულებას მიიღოს სექსუალობასთან დაკავშირებული ისეთი გადაწყვეტილება  რომლის მიღებაც მას არ სურს (უნარი).

 • 5.2 გადაწყვეტილების მიღება
  სწავლების მიზნები და ამოცანები (5-8 წლის ასაკი) სწავლების მიზნები და ამოცანები (9-12 წლის ასაკი)
  ძირითადი თემა: ყველა იმსახურებს სარგებლობდეს გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უფლებით და ყველა გადაწყვეტილებას აქვს შედეგი

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     აღწეროს ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც მან მიიღო დამოუკიდებლად და რომლითაც ამაყობს (ცოდნა);

  >     დაასახელოს ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც მიიღო მან ან სხვა პირებმა და რომლებსაც ჰქონდა დადებითი ან უარყოფითი შედეგები (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ ბავშვებსა და ახალგაზრდებს შესაძლებელია დასჭირდეთ მშობლების/მეურვეებისა ან ზრდასრული სანდო პირების დახმარება, გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღებისას (დამოკიდებულება);

  >     გააცნობიეროს გარემოებები, რომლებიც მას კარგი გადაწყვეტილების მიღებაში ეხმარება (უნარი);

  >     განსაზღვროს თუ ვის შეუძლია მისი დახმარება კარგი გადაწყვეტილების მიღების საქმეში – მშობლებს/მეურვეებს ან ზრდასრულ სანდო პირს (უნარი).

  ძირითადი თემა: გადაწყვეტილების მიღება წარმოადგენს უნარს რომელიც ექვემდებარება სწავლასა და პრაქტიკის საშუალებით განმტკიცებას

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     აღწეროს გადაწყვეტილების მიღების ძირითადი ეტაპები (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ გადაწყვეტილების მიღება წარმოადგენს უნარს რომელიც სწავლას ექვემდებარება (დამოკიდებულება);

  >     გამოიყენოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესი პრობლემის მოგვარების მიზნით (უნარი);

  >     განსაზღვროს თუ ვის შეუძლია მისი დახმარება გადაწყვეტილების მიღების საქმეში – მშობლებს/მეურვეებს ან ზრდასრულ სანდო პირს (უნარი).

  ძირითადი თემა: გადაწყვეტილებებზე მრრავალი ფაქტორი ახდენს გავლენას, მათ შორის მეგობრები, კულტურა, გენდერული როლები, სტერეოტიპები, თანატოლები და მედია

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ჩამოთვალოს ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს, რომ მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე გავლენას ახდენს უამრავი ფაქტორი (დამოკიდებულება);

  >     გამოხატოს საკუთარი მოსაზრება იმ ფაქტორების შესახებ, რომლებიც გავლენას ახდენს მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე (უნარი).

  სწავლების მიზნები და ამოცანები (1215 წლის ასაკი) სწავლების მიზნები და ამოცანები (15-18+ წლის ასაკი)
  ძირითადი თემა: სექსუალური ქცევის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება მოითხოვს ყველა პოტენციურად დადებითი და უარყოფითი შედეგის გათვალისწინებას

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     შეაფასოს სექსუალურ ქცევასთან დაკავშირებული სხვადასხვა გადაწყვეტილების დადებითი და უარყოფითი შედეგები (ცოდნა);

  >     ახსნას, როგორ შეიძლება სექსუალურ ქცევასთან დაკავშირებულმა გადაწყვეტილებებმა იმოქმედოს ადამიანის ჯანმრთელობაზე, მომავალსა და ცხოვრებისეულ გეგმებზე (ცოდნა);

  >     გამოიყენოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესი სქესობრივ და/ან რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარების მიზნით (უნარი).

  ძირითადი თემა: სექსუალობასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება აისახება როგორც თავად პიროვნებაზე, ასევე სხვა პირებზეც,  და აღნიშნული ზემოქმედება მოიცავს როგორც სოციალურ ასევე ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ შედდეგებს  

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     გააანალიზოს სექსუალურ ქცევასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების სოციალური და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული შედეგების გავლენა პიროვნებაზე, მის ოჯახსა და საზოგადოებაზე (ცოდნა);

  >     აღიაროს რომ სექსუალურ ქცევასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები გავლენაას ახდენს პიროვნებაზე, მის ოჯახსა და საზოგადოებაზე (დამოკიდებულება);

  >     გამოხატოს თანაგრძნობა მათ მიმართ, ვიზეც უარყოფით გავლენას ახდენს მათ მიერ სექსუალურ ქცევასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებები (უნარი);

  >     მიიღოს სექსუალურ ქცევასთან დაკავშირებით გონივრული გადაწყვეტილებები (უნარი).

  ძირითადი თემა: არსებობს ფაქტორები, რომლებიც აფერხებს სექსუალური ქცევის შესახებ რაციონალური გადაწყვეტილებების მიღებას

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     განსაზღვროს რიგი ემოციებისა, რომლებიც გავლენას ახდენს სექსუალური ქცევის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაზე (ცოდნა);

  >     აღწეროს რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ალკოჰოლის ან ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშ ყოფნამ სექსუალური ქცევის შესახებ რაციონალური გადაწყვეტილების მიღებაზე (ცოდნა);

  >     ახსნას როგორ ზემოქმედებს სიღარიბე, გენდერული უთანასწორობა და ძალადობა სექსუალური ქცევის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაზე (ცოდნა);

  >     აღიქვას, რომ არსებობს ბევრი ფაქტორი, რომლებიც გავლენას ახდენს სქესობრივი ქცევის შესახებ ადამიანების მიერ გადაწყვეტილების მიღებაზე და ამ ფაქტორებიდან ზოგიერთს ადამიანი თავად ვერ აკონტროლებს (დამოკიდებულება);

  >     ახსნას თუ როგორ არის შესაძლებელი იმ ემოციების შეფასება და მართვა, რომლებიც გავლენას ახდენს სექსუალური ქცევის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაზე (უნარი).

  ძირითადი თემა: სექსუალურ ქცევასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საგანი შეიძლება გახდეს

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     დაასახელოს ქვეყანაში მოქმედი კანონები, რომლებიც მართავს თუ რისი გაკეთება შეუძლით და რისი გაკეთება არ შეუძლიათ ახალგაზრდებს სექსუალურ ქცევასთან დაკავშირებით (მაგალითად, სქესობრივ ურთიერთობაზე თანხმობის ასაკი, გარკვეულ სამედიცინო მომსახურებასთან, მათ შორის კონტრაცეპტივებთან წვდომა, სგგი/აივ სტატუსი, ერთი და იგივე სქესის წარმომადგენლებს შორის სექსუალური კავშირები)  (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს საკუთარი უფლებების შესახებ ცოდნის მნიშვნელობა, სექსუალური ქცევის შესახებ გადაწყვეტილების შეფასებისას (დამოკიდებულება);

  >     შეაფასოს  სექსუალური ქცევის შესახებ მიღებული კონკრეტული გადაწყვეტილებების პოტენციური სამართლებრივი პასუხისმგებლობა (უნარი).

 • 5.3 კომუნიკაციის, უარის თქმისა და მოლაპარაკების წარმოების უნარები
  სწავლების მიზნები და ამოცანები (5-8 წლის ასაკი) სწავლების მიზნები და ამოცანები (9-12 წლის ასაკი)
  ძირითადი თემა: კომუნიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ურთიერთობის დროს, მათ შორის ბავშვებსა და მათ მშობლებს/მეურვეებს ან ზრდასრულ სანდო პირს შორის, მეგობრებს შორის და ა.შ.

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ამოიცნოს სხვადასხვა ტიპის კომუნიკაცია (მათ შორის ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია) (ცოდნა);

  >     განასხვავოს ერთმანეთისაგან ჯანსაღი და არაჯანსაღი კომუნიკაცია (ცოდნა);

  >     ჩამოთვალოს ბავშვებსა და მშობლებს/მეურვეებს ან ზრდასრულ სანდო პირს შორის, ასევე მეგობრებსა და სხვა პირებს შორის ჯანსაღი კომუნიკაციის უპირატესობები (ცოდნა);

  >     გაიხსენოს გარკვევით ნათქვამი „კი“ და „არა“ უზრუნველყოფს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და ფიზიკური ხელშეუხებლობის უფლების დაცვას, და რამდენად მნიშვნელოვანია იგი ჯანსაღი ურთიერთობების დამყარებისა და შენარჩუნებისათვის (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება გამოხატოს საკუთარი დამოკიდებულება და გამოთქვას საკუთარი მოსაზრება (დამოკიდებულება);

  >     დაამყაროს ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია და გარკვევით განაცხადოს თანხმობა ან უარი (უნარი).

  ძირითადი თემა: ეფექტური კომუნიკაცია სხვადასხვა ფორმითა და სტილით შეიძლება წარიმართოს და იგი მნიშვნელოვანია სურვილების, საჭიროებებისა და პირადი საზღვრების შესახებ ინფორმაციის გადასაცემად და მისაღებად

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ჩამოთვალოს ეფექტური და არაეფექტური ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციის მახასიათებლები (მაგალითად, აქტიური მოსმენა, გრძნობებს გამოხატვა, მინიშნება, რომ მოსაუბრის გესმის, თვალებით კონტაქტის დამყარება და პირიქით, მოსაუბრის უგულებელყოფა, ემოციების დაფარვა, არ დადასტურება, რომ მოსაუბრის გესმის, საუბრისას გვერდზე გახედვა ან ზურგის შექცევა) (ცოდნა);

  >     აღიქვას სურვილების, საჭიროებების და პირადი საზღვრების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების მნიშვნელობა და სხვისი სრვილების, საჭიროებებისა და პირადი საზღვრების აღქმისა და გაგების მნიშვნელობა (დამოკიდებულება);

  >     აღიაროს რომ მოლაპარაკება საჭიროებს ურთიერთპატივისცემას, თანამშრომლობასა და ხშირად კომპრომისსაც, მასში მონაწილე ყველა პირის მხრიდან (დამოკიდებულება);

  >     ეფექტურად მიაწოდოს სხვებს ინფორმაცია საკუთარი სურვილების, საჭიროებებისა და პირადი საზღვრების შესახებ და შეუძლია მოუსმინოს სხვას და პატივისცემა გამოიჩინოს სხვების მიმართ (უნარი).

  ძირითადი თემა: გენდერულმა როლებმა შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ადამიანებს შორის კომუნიკაციაზე

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     გაიხსენოს გენდერული როლების მაგალითები (ცოდნა).

  >     გააცნობიეროს რომ გენდერული როლები გავლენას ახდენს ადამიანებს შორის ურთიერთობებზე (დამოკიდებულება).

  სწავლების მიზნები და ამოცანები (1215 წლის ასაკი) სწავლების მიზნები და ამოცანები (15-18+ წლის ასაკი)
  ძირითადი თემა: ეფექტური კომუნიკაცია მნიშვნელოვანია პირად ურთიერთობებში, ასევე ოჯახის წევრებს შორის ურთიერთობებში, სკოლის ფარგლებში და სამუშაო ადგილზე დამყარებულ ურთიერთობებში და რომანტიკულ ურთიერთობებში

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ჩამოთვალოს ეფექტური კომუნიკაციის სარგებელი პიროვნებათაშორის ურთიერთობებში, ოჯახის წევრებს შორის ურთიერთობებში, სკოლასა თუ სამუშაო გარემოში დამყარებულ ურთიერთობებსა და რომანტიკულ ურთიერთობებში (ცოდნა);

  >     გააანალიზოს ურთიერთგამომრიცხავი ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციის პოტენციური შედეგები (ცოდნა);

  >     განსაზღვროს ის ბარიერები, რომლებმაც შესაძლებელია ხელი შეუშალოს რომანტიკულ პარტნიორთან მოლაპარაკებას (მათ შორის გენდერული როლები და მოლოდინები) (ცოდნა);

  >     გამოიჩინოს დამაჯერებლობა რომანტიკულ პარტნიორთან ურთიერთობისას მოლაპარაკებისა და უარის თქმის  დროს (უნარი).

  ძირითადი თემა: ეფექტური კომუნიკაცია მნიშვნელოვანია პიროვნული საჭიროებებისა და სექსუალური საზღვრების შესახებ პარტნიორისათვის ინფორმაციის მიწოდებისათვის

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     გააანალიზოს პირადი საჭიროებებისა და სექსუალური საზღვრების შესახებ ინფორმაციის გადაცემისას ეფექტური კომუნიკაციის მაგალითები (ცოდნა);

  >     მოიყვანოს სექსუალურ ურთიერთობაზე თანხმობისა და უარის განცხადებისა და პარტნიორის მხრიდან სექსუალურ ურთიერთობაზე გაჟღერებული თანხმობისა თუ უარის მოსმენისა და გაგების მაგალითები  (ცოდნა);

  >     ახსნას რატომ საჭიროებს თანხმობის საფუძველზე შემდგარი და უსაფრთხო სქესობრივი კავშირი ეფექტურ კომუნიკაციას (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ დამაჯერებელი კომუნიკაციისა და მოლაპარაკების უნარი ეხმარება ადამიანს არასასურველი სექსუალური ზეწოლისგან თავის დაცვაში და აძლიერებს უსაფრთხო სექსუალური კავშირების დამყარების განზრახვას (დამოკიდებულება);

  >     გადმოსცეს საკუთარი საჭიროებები და სექსუალური საზღვრები ეფექტური კომუნიკაციის საშუალებით (უნარი).

 • 5.4 მედიაწიგნიერება და სექსუალობა
  სწავლების მიზნები და ამოცანები (5-8 წლის ასაკი) სწავლების მიზნები და ამოცანები (9-12 წლის ასაკი)
  ძირითადი თემა: არსებობს მედიის სხვადასხვა ფორმა, რომლებიც გვაწვდიან ინფორმაცის, რომელიც შესაძლოა იყოს ჭეშმარიტი ან მცდარი

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ჩამოთვალოს მედიის სხვადასხვა ფორმა (მაგალითად, რადიო, ტელევიზია, წიგნები, ჟურნალ-გაზეთები, ინტერნეტი და სოციალური მედია) (ცოდნა);

  >     განიხილოს მედიის საშუალებით მოწოდებული ჭეშმარიტი და მცდარი ინფორმაციის მაგალითები (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ მედიის მიერ მოწოდებული ყველა ინფორმაცია არ არის ჭეშმარიტი (დამოკიდებულება);

  >     გამოხატოს რომ სწორად აფასებს სხვადასხვა ტიპის მედიის საშუალებით მოწოდებული ინფორმაციას (უნარი).

  ძირითადი თემა: მედიამ შესაძლებელია დადებითი ან უარყოფითი გავლენა იქონიოს სექსუალობასთან და გენდერთან დაკავშირებულ ღირებულებებზე, დამოკიდებულებებზე და ნორმებზე

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     განმარტოს სხვადასხვა ფორმის მედია (მაგალითად, სოციალური მედია, ტრადიციული მედია) (ცოდნა);

  >     დაასახელოს მაგალითები იმისა თუ როგორ არის წარმოდგენილი მამაკაცები, ქალები და მათი ურთიერთობები მედიაში (ცოდნა);

  >     აღწეროს მედიის გავლენა სექსუალობასთან და გენდერთან დაკავშირებულ პირად ღირებულებებზე, დამოკიდებულებებსა და ქცევაზე (ცოდნა);

  >     აღიაროს მედიის გავლენა სექსუალობასთან და გენდერთან დაკავშირებულ ღირებულებებზე, დამოკიდებულებებსა და ქცევაზე (დამოკიდებულება);

  >     კრიტიკულად შეაფასოს თუ როგორ წარმოაჩენს მედია მამაკაცებსა და ქალებს (უნარი).

  სწავლების მიზნები და ამოცანები (1215 წლის ასაკი) სწავლების მიზნები და ამოცანები (15-18+ წლის ასაკი)
  ძირითადი თემა: ზოგიერთი მედია არარეალისტურ წარმოდგენებს გვთავაზობს სექსუალობისა და სექსუალური ურთიერთობების შესახებ, რამაც შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ჩვენ მიერ გენდერის აღქმასა და ჩვენს თვითშეფასებაზე

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ამოიცნოს და კრიტიკულად შეაფასოს მედიის მიერ დამახინჯებულად და არარეალისტურად წარმოჩენილი სექსუალობა და სექსუალური ურთიერთობები (ცოდნა);

  >     შეაფასოს მედიის მიერ დამახინჯებულად და არარეალისტურად წარმოჩენილი სექსუალობისა და სექსუალური ურთიერთობების გავლენა გენდერულ სტერეოტიპებზე (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ მედია ხელს უწყობს გარეგნობის გაიდიალებასა და გენდერული სტერეოტიპების დამკვიდრებას (დამოკიდებულება);

  >     გაანალიზოს თუ რა ზემოქმედების მოხდენა შეუძლია სექსუალობისა და სექსუალური ურთიერთობების შესახებ არარეალისტურ წარმოდგენებს გენდერის მათეულ აღქმაზე და თვითშეფასებაზე (უნარი).

  ძირითადი თემა: საჭიროა მედიის მიერ მამაკაცებისა და ქალების დამახინჯებულად წარმოჩენის მხილება, რაც დადებითად იმოქმედებს ქცევაზე და ხელსშეუწყობს გენდერული თანასწორობის გამყარებას

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     კრიტიკულად შეაფასოს სექსუალობისა და სექსუალური ურთიერთობების შესახებ მედია გზავნილების  პოტენციურად დადებითი და უარყოფითი ზემოქმედება (უნარი);

  >     დაასახელოს ის გზები, რომლითაც მედიას შეუძლია საკუთარი წვლილი შეიტანოს უსაფრთხო სექსუალური ქცევისა და გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის საქმეში (ცოდნა);

  >     აღიქვას მედიის პოტენციური უნარი დადებითი ზემოქმედება მოახდინოს სექსუალობის, სექსუალური ურთიერთობებისა და გენდერის აღქმაზე (დამოკიდებულება);

  >     გამოხატოს საკუთარი უარყოფითი დამოკიდებულება გენდერული სტერეოტიპებისა და მედიის მიერ სექსუალობისა და სექსუალური ურთიერთობების არარეალისტურად წარმოჩენის მიმართ (უნარი)

 •   დახმარებისა და მხარდაჭერის მოძიება
  სწავლების მიზნები და ამოცანები (5-8 წლის ასაკი) სწავლების მიზნები და ამოცანები (9-12 წლის ასაკი)
  ძირითადი თემა: მეგობრებს, ოჯახის წევრებს, მასწავლებლებს, რელიგიურ ლიდერებს და საზოგადოების წევრებს შეუძლიათ ერთმანეთისათვის დახმარების გაწევა და უნდა ეხმარებოდნენ ერთმანეთს 

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     აღწეროს რას გულისხმობს ზრდასრული სანდო პირი (ცოდნა);

  >     აღწეროს კონკრეტული გზები, რომლებითაც ადამიანები შეძლებენ ერთმანეთის დახმარებას (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება იყოს დაცული და უზრუნველყოფილი იყოს მხარდაჭერით (დამოკიდებულება);

  >     ახსნას როგორ არის შესაძლებელი სანდო ზრდასრული პირისადმი დახმარებისთვის მიმართვა (უნარი).

  ძირითადი თემა: როგორც სკოლის ფარგლებში, ასევე ფართო საზოგადოებაში არსებობს დახმარებისა და მხარდაჭერის სხვადასხვა წყარო

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     აღიაროს რომ არსებობს პრობლემები, რომელთა გადასაჭრელადაც ბავშვმა დახმარებისთვის უნდა მიმართოს კომპეტენტურ პირსა ან სათანადო დაწესებულებას (მაგალითად, ძალადობა, შევიწროვება, ბულინგი, ავადმყოფობა) და დაასახელოს სათანადო წყაროები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ამ ბავშვების დახმარებას (ცოდნა);

  >     გაიხსენოს რომ ძალადობის, შევიწროვებისა და ბულინგის შემთხვევაში აუცილებელია ამის შესახებ დახმარების სანდო წყაროს ინფორმირება (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ ზოგიერთი პრობლემა საჭიროებს დახმარების ძიებას სკოლის ან თემის ფარგლებს (დამოკიდებულება);

  >     ახსნას როგორ არის შესაძლებელი ფართო საზოგადოებაში  იმ წყაროს მოძიება, რომელსაც დახმარების აღმოჩენა შეუძლია და როგორ არის შესაძლებელი ამ წყაროსთან დაკავშირება (უნარი).

  სწავლების მიზნები და ამოცანები (1215 წლის ასაკი) სწავლების მიზნები და ამოცანები (15-18+ წლის ასაკი)
  ძირითადი თემა: ხარისხიან ინფორმაციასა და მომსახურებაზე წვდომის მოსაპოვებლად, მნიშვნელოვანია შეაფასო დახმარებისა და მხარდაჭერის წყაროები, მათ შორის მომსახურება და მედია წყაროები

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ჩამოთვალოს ის წყაროები, რომლებიც უზრუნველყოფს სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და ადამიანის უფლებების დაცვის  მიმართულებით დახმარებისა და მხარდაჭერის აღმოჩენას (ცოდნა);

  >     დაასახელოს დახმარებისა და მხარდაჭერის ეფექტური წყაროების მახასიათებლები (მათ შორის, რომლებიც უზრუნველყოფს კონფიდენციალურობისა და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დაცვა) (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს, რომ არსებობს ადგილები და დაწესებულებები, სადაც ადამიანს შეუძლია მიიღოს დახმარება და მხარდაჭერა სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მიმართულებით (მაგალითად, კონსულტაცია, სგგი/აივ-ზე შემოწმება და მკურნალობა; თანამედროვე კონტრაცეპტივებთან დაკავშირებული მომსახურება, დაწესებულებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სექსუალური ძალადობის, გაუპატიურების, ოჯახური ძალადობისა და გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლთა დახმარებასა და მხარდაჭერას, დაწესებულებები სადაც შესაძლებელია აბორტისა და აბორტამდელი მომსახურების მიღება, და დაწესებულებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სტიგმატიზაციისა და დისკრიმინაციის მსხვერპლთა მხარდაჭერას) (ცოდნა);

  >     დაასახელოს სანდო მედია საშუალებების მახასიათებლები (მაგალითად, ვებგვერდების), იმ მედია საშუალებებისა, რომლებიც უზრუნველყოფენ დახმარებასა და მხარდაჭერას  (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს ჯანდაცვისა და მხარდაჭერის წყაროების კრიტიკულად შეფასების აუცილებლობა  (დამოკიდებულება).

  ძირითადი თემა: ყველა ადამიანი უნდა სარგებლობდეს დახმარებისა და მხარდაჭერის მიღების უფლებით, რომელიც უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, რეალური და ადამიანის პატივისცემაზე დაფუძნებული და  რომელიც უზრუნველყოფს კონფიდენციალურობისა და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დაცვა

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     განსაზღვროს სად არის შესაძლებელი სათანადო სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანდაცვის მომსახურებისა და დახმარების მიღება (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ ახალგაზრდებს უნდა ჰქონდეთ წვდომა ხელმისაწვდომ, რეალურ და სანდო მომსახურებასა და დახმარებასა თუ მხარდაჭერაზე, რომელიც უზრუნველყოფს კონფიდენციალურობისა და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დაცვას (ცოდნა);

  >     აჩვენოს თუ როგორ არის შესაძლებელი დახმარების წყაროს მოძიება  (უნარი);

  >     მიმართოს კომპეტენტურ პირსა თუ სათანადო დაწესებულებას დახმარებისათვის და მხარდაჭერისათვის, დანაშაულისა და სირცხვილის გრძნობის გარეშე (უნარი).

   

   

  6.1 სქესობრივი და რეპროდუქციული ანატომია და ფიზიოლოგია
  სწავლების მიზნები და ამოცანები (5-8 წლის ასაკი) სწავლების მიზნები და ამოცანები (9-12 წლის ასაკი)
  ძირითადი თემა: მნიშვნელოვანია იცოდე საკუთარი სხეულის ნაწილების დასახელება და ასევე მნიშვნელოვანია ცოდნა  მათი ფუნქციის შესახებ; ასევე ბუნებრივია  გაინტერესებდეს საკუთარი სხეულის ნაწილები, მათ შორის სასქესო და რეპროდუქციული ორგანოები

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ამოიცნოს შიდა და გარე სასქესო ორგანოების ძირითადი ნაწილები და აღწეროს მათი ძირითადი ფუნქციები (ცოდნა);

  >     აღიაროს რომ საკუთარი სხეულის, მათ შორის სასქესო ორგანოების მიმართ ინტერესი აბსოლუტურად ნორმალურია (დამოკიდებულება);

  >     დასვას კითხვები ადამიანის იმ ორგანოების შესახებ, რომლებიც მას აინტერესებს და უპასუხოს მსგავს კითხვებს (უნარი).

  ძირითადი თემა: ყველა ადამიანს აქვს ორგანოები, რომლებიც სქესობრივ აქტსა და რეპროდუქციაში მონაწილეობს და სრულებით ბუნებრივია ბავშვებს გააჩნდეთ კითხვები მათთან დაკავშირებით

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     აღწეროს სხეულის ის ნაწილები, რომლებიც უკავშირდება სქესობრივ ჯანმრთელობასა და რეპროდუქციას (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ ბუნებრივია როცა ადამიანი ინტერესს იჩენს და როცა ადამიანს კითხხვები უჩნდება საკუთარი სხეულის ნაწილებისა და მათი სქესობრივი ფუნქციის შესახებ (დამოკიდებულება);

  >     გააცნობიეროს რომ ყველა ადამიანის სხეული უნიკალურია და ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდება ზომით, ფორმით, ფუნქციონირებითა და მახასიათებლებით (დამოკიდებულება);

  >     დაასახელოს სანდო ზრდასრული პირი, რომელსაც შეუძლია დაუსვას კითხვები და აღწეროს როგორ შეძლებს კითხვების დასმას სქესობრივი და რეპროდუქციული ანატომიისა და ფიზიოლოგიის შესახებ (უნარი).

  ძირითადი თემა: ყველა ადამიანის სხეული უნიკალურია და იმსახურებს პატივისცემას, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების სხეული

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     განსაზღვროს მამაკაცებისა და ქალების სხეულებს და ასევე ბიჭებისა და გოგონების სხეულებს შორის მსგავსებები, განსხვავებები და ასევე, ის თუ როგორ იცვლება ბიჭებისა და გოგონების სხულები ასაკის მატებასთან ერთად (ცოდნა);

  >     ახსნას, რომ ყველა კულტურა სხვადასხვანაირად აღიქვამს ადამიანის სხეულს (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ ყველა ადამიანის სხეული იმსახურებს პატივისცემას, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისაც (დამოკიდებულება);

  >     ჩამოაყალიბოს რა მოსწონს საკუთარ სხეულში (უნარი)

  ძირითადი თემა: ქალების ორგანიზმში, მენსტრუალური ციკლის დროს, ხდება კვერცხუჯრედის გამონთავისუფლება, ხოლო მამაკაცის ორგანიზმიდან ხდება სპერმის გამოტყორცნა, რომელიც რეპროდუქციისთვის არის საჭირო

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ახსნას ადამიანის სხეულის ძირითადი ფუნქციები, რომლებიც რეპროდუქციას უკავშირდება (მაგალითად, მენსტრუალური ციკლი, სპერმის წარმოქმა და თესლის ეაკულაცია) (ცოდნა);

  >     ახსნას, რომ როგორც ქალის ასევე მამაკაცის სხეული მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს ადამიანის რეპროდუქციაში (დამოკიდებულება);

  >     გამოავლინოს დამაჯერებელი ცოდნა იმის შესახებ თუ რას მოიცავს მენსტრუალური ციკლი და როგორ ხდება სპერმის  ეაკულაცია (უნარი).

  სწავლების მიზნები და ამოცანები (1215 წლის ასაკი) სწავლების მიზნები და ამოცანები (15-18+ წლის ასაკი)
  ძირითადი თემა: სქესობრივი მომწიფებისა და ორსულობის დროს, ჰორმონები ბევრ პროცესზე ზემოქმედებს, რომლებიც უკავშირდება მენსტრუალურ ციკლსა და რეპროდუქციას

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     ახსნას, რომ ნაყოფის სქესს ქრომოსომები განაპირობებს და სქესისი ჩამოყალიბება ორსულობის ადრეულ ეტაპზე ხდება (ცოდნა);

  >     აღწეროს რა როლს თამაშობს ჰორმონები ზრდასა და განვითარებაში და რეპროდუქციული ორგანოებისა და სექსუალური ფუნქციების რეგულირებაში (ცოდნა);

  >     აღიაროს ჰორმონების როლის მნიშვნელობა სქესობრივ მომწიფებასა და ორსულობაში (დამოკიდებულება).

  ძირითადი თემა: მამაკაცისა და ქალის სხეული, ასაკის მატებასთან ერთად, ცვლილებას განიცდის, ეს ასევე ეხება მათ რეპროდუქციულ და სექსუალურ შესაძლებლობებსა და ფუნქციებს

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     აღწეროს მამაკაცებისა და ქალების სექსუალური და რეპროდუქციული უნარები სიცოცხლის მანძილზე (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ ადამიანი სექსუალურ არსებად რჩება მთელი სიცოცხლის მანძილზე (დამოკიდებულება);

  >     გამოთქვას რას ფიქრობს სიცოცხლის მანძილზე ადამიანის რეპროდუქციული უნარის ცვლილების შესახებ  (უნარი).

  ძირითადი თემა: ყველა კულტურას საკუთარი წარმოდგენები აქვს სქესობრივი აქტის, გენდერისა და ასევე იმის შესახებ, თუ რა ასაკში არის რეკომენდებული სქესობრივად აქტიური ცხოვრების დაწყება

  სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია:

  >     განასხვავოს ერთმანეთისაგან სქესობრივი ურთიერთობის, გენდერისა და რეპროდუქციის ბიოლოგიური და სოციალური ასპექტები (ცოდნა);

  >     შეადაროს ერთმანეთს და ერთმანეთისგან განასხვავოს ის გზები, რა გზებითაც კულტურა და რელიგია გავლენას ახდენს იმაზე თუ როგორ აღიქვამს საზოგადოება სქესობრივ ურთიერთობებს, გენდერსა და რეპროდუქციას (ცოდნა);

  >     გააცნობიეროს რომ კულტურული, რელიგიური, საზოგადოებრივი და პირადი შეხედულებები სქესობრივი ურთიერთობის, გენდერისა და რეპროდუქციის შესახებ შესაძლებელია განსხვდებოდეს ერთმანეთისაგან (დამოკიდებულება);

  >     გაანალიზოს და ჩამოაყალიბოს საკუთარი პირადი შეხედულებები სქესობრივ ურთიერთობებზე, გენდერსა და რეპროდუქციაზე (უნარი).