სწავლების მეთოდები

მოსწავლეების ჩართულობა უზრუნველყოფილია მაშინ, როდესაც სწავლების მეთოდები ემსახურება აქტიურ და გამოცდილებაზე ორიენტირებულ სწავლას. სხვა საგნებში არსებული სასწავლო პროგრამების მსგავსად, სქესობრივი ჯანმრთელობის საკითხების სწავლებისას, მცირერიცხოვან ჯგუფებში მუშაობა, საერთო საკლასო განხილვები და ვიდეომასალის ჩვენება სასწავლო პროგრამას უფრო საინტერესოს გახდის მოსწავლეებისათვის. ამგვარად შედგენილი სასწავლო პროგრამა დაეხმარება მოსწავლეებს სასწავლო მასალის შინაარსის ათვისებაში და იმის გაანალიზებაში თუ როგორ უკავშირდება სასწავლო მასალის შინაარსი მათ საკუთარ მოსაზრებებს, ღირებულებებსა და გამოცდილებას. ამგვარი აქტივობები ხშირად მოსწავლეების წახალისებას იწვევს, რათა ისინი აქტიურად ჩაებან დისკუსიებში და დასვან ბევრი შეკითხვა. გაკვეთილის დროს არ უნდა დაგავიწყდეთ შეახსენოთ თქვენს მოსწავლეებს, რომ აუცილებელია ძირითადი წესების დაცვა.