მერვე კლასის საგაკვეთილო გეგმები

ეწვიეთ მასწავლებლებისათვის განკუთვნილ ვებ-გვერდს „სწავლების ინსტრუმენტები“ და გაეცანით სქესობრივი ჯანმრთელობის შესახებ სწავლების საუკეთესო პრაქტიკას.

ჯანსაღი სკოლის პოლიტიკა

  • შეიქმნას სკოლის პოლიტიკა, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება სხვადასხვა საკითხი და რომელიც სკოლებში ჰიგიენის ნორმების დამკვიდრებას უზრუნველყოფს.
  • გათვალისწინებული იქნას ალბერტას (კანადა)  აქტი ადამიანის უფებების შესახებ, რომლის ერთ-ერთი დებულებაც მოითხოვს  მშობლების თანხმობას.